โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

วันที่เริ่มต้น 20/06/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 31/07/2562 เวลา 16:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันด้านแรงงานที่รุนแรงและภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการลงทุนน้อยลง และมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการชะลอการรับพนักงาน พร้อมกับอาจมีการเลิกจ้างงาน ดังนั้นตลาดแรงงานจึงเป็นตลาดของผู้รับสมัครที่จะคัดเลือกเฉพาะคนที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตรงกับ ความต้องการเข้าทำงาน ดังนั้นการหางานในปัจจุบันจึงยากลำบากกว่าในอดีตมาก เนื่องจากในยุคปัจจุบันการรับคนเข้าทำงานในทุกวันนี้จะพิจารณาองค์ประกอบสำคัญต่างๆ อาทิ บุคลิกภาพ ความคล่องตัว ความอดทน ความเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้กระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ตั้งแต่ช่วงก่อนการศึกษา (ปฐมนิเทศ) เป็นช่วงเวลาที่ต้องการให้นักศึกษาปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย สร้างความเข้าใจในการใช้ชีวิต ปรับตัวก่อนการศึกษา และค้นหาจุดเด่นของตนเอง ตลอดจนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและสถานศึกษาผ่านความคิดเห็นของผู้ปกครอง ทั้งนี้ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญและมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาเป็นอย่างมาก ผู้ปกครองควรได้รับความรู้และมีความเข้าใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน เงื่อนไข หลักเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ เพื่อจะได้สามารถปรับตัวและเตรียมการไปพร้อม ๆ กับบุตรหลานได้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง เป็นการบูรณาการระหว่างบ้านและสถานศึกษาด้วยความมุ่งหวังที่จะดูแลนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาดังที่ตั้งใจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   250 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล