โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหาร : แรงบันดาลใจจากวัตถุดิบพื้นถิ่นเพื่อสื่อสารมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมล้านนาสู่สากล

วันที่เริ่มต้น 10/06/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/06/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมกับ Foreign Agricultural Service , United States Department of Agriculture (USDA) จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหาร หัวข้อการฝึกอบรมเรื่อง แรงบันดาลใจจากวัตถุดิบพื้นถิ่นเพื่อสื่อสารมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมล้านนาสู่สากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีความสนใจในด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารได้ศึกษาเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น (Local Food Heritage) ผ่านการฝึกอบรม (Training) และการฝึกปฏิบัติ (Practicing) จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญด้านการปรุงประกอบอาหารนานาชาติ (Chef) ที่มีชื่อเสียง ให้นักศึกษาได้เสริมความรู้ใหม่ (Learning) ฝึกทักษะ (Skill) ตลอดจนได้สร้างเครือข่ายทางการศึกษาเล่าเรียนในลักษณะของการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชา ต่อยอดความคิด สร้างเสริมจินตนาการอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ในอนาคต
ตอบโจทย์การศึกษาเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   40 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล