โครงการพัฒนานักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ประจำปีการศึกษา 2560
-
วันที่เริ่มต้น 15/02/2561 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 16/02/2561 เวลา 23:00
สถานที่จัด ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพความเป็นผู้นำและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยงานกิจกรรมนักศึกษาและองค์การนักศึกษากิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาสติปัญญาสังคมอารมณ์ร่างการและคุณธรรม
ดังนั้นองค์การนักศึกษาโดยฝ่ายปกครองนักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญการใช้ชีวิตร่วมกันในมหาวิทยาลัยว่าต้องมีกฎระเบียบและการมีความสามัคคีในการใช้ชีวิตร่วมกันในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการพัฒนาใช้ชีวิตร่วมกันในมหาวิทยาลัยและสังคมต่อไปจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยให้กันนักศึกษาใหม่ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้เรียนรู้กฎระเบียบในมหาวิทยาลัยมีแนวทางการปฏิบัติตนร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยจัดกิจกรรมณภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 254 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   254 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
สำเร็จตามวัตถุประสงค์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล