โครงการการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร “คาวบอยเกมส์ครั้งที่17”
-
วันที่เริ่มต้น 29/01/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/01/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามกีฬาภายในมหาวิทยลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร“คาวบอยเกมส์ครั้งที่17” ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเริ่มการแข่งขันในวันที่ 29-31 มกราคม 2561 เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาและเป็นการพัฒนาทางด้านสติปัญญาพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำทำให้นักศึกษารู้ว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดีนั้นจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีผู้คนในรูปแบบแตกต่างกันมีเพื่อนมีพี่มีน้องซึ่งกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งในการการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องระหว่างเพื่อนรู้จักรักใคร่สามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและก่อประโยชน์ให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 565 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   565 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
สำเร็จตามวัตถุประสงค์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล