โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมจากภาพยนต์
-
วันที่เริ่มต้น 23/03/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/03/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคารบุญรอดศุภอุดมฤกษ์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากภาพยนตร์เป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว เหตุการณ์ ข้อเท็จจริงในสังคม และแสดงสิ่งต่าง ๆ ให้เห็นได้ชัดเจน การชมภาพยนตร์นอกจากจะเพื่อประโยชน์ด้านความบันเทิงแล้ว ยังมีประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายที่ผู้ชมภาพยนตร์จะได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม ของสังคมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศและสามารรถแลกเปลี่ยนความรู้จากการเสวนาในหัวข้อวัฒนธรรมต่างชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
สำเร็จตามวัตถุประสงค์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล