โครงการฮ่วมแฮง แฮกเกี่ยวข้าว จาวคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2560

วันที่เริ่มต้น 16/12/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/12/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ บริเวณหน้าอาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยีและแปลงสาธิตฟาร์มวิจัยและพัฒนาการผลิตพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการ “ฮ่วมแฮง แฮกเกี่ยวข้าว จาวคณะผลิตฯ” ณ หน้าอาคารพืชศาสตร์ และสาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560

อันประกอบ พิธีแฮกเกี่ยวแบบล้านนา ด้วยกิจกรรมประเพณีลงแขก เกี่ยวข้าว เป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้ง ยังสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะ อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของผู้ที่ประกอบอาชีพทำนา รวมถึง การนวดข้าว
ซึ่งเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายของการทำนา หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็จะต้องแยกเมล็ดข้าวออกจากรวงข้าว เพื่อให้ได้เฉพาะเมล็ดข้าวเปลือกที่ต้องการ จัดการแข่งขันทำข้าวหลาม และแข่งขันฟาดข้าว ตามวัฒนธรรมการแปรรูปข้าวล้านนา ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และเห็นคุณค่าของประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยให้ลดค่าใช้จ่าย และเสริมสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะอย่างยั่งยืน คณะผู้จัดได้พัฒนารูปแบบในการจัดกิจกรรมโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมการเกษตรให้น่าสนใจและทันสมัย เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตข้าวแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตข้าวแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   800 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   50000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 50000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
โครงการ"ฮ่วมแฮง แฮกเกี่ยวข้าว จาวคณะผลิตฯ" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยีและแปลงสาธิตฟาร์มวิจัยและพัฒนาการผลิตพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ "ฮ่วมแฮง แฮกเกี่ยวข้าว จาวคณะผลิตฯ" กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
ให้ความรู้ ด้านพิธีกรรมตามวัฒนธรรมวันเกี่ยวข้าว ตามฮีตฮอยล้านนาในอดีต "พิธีแฮกเกี่ยว" โดย ปราชญ์ชาวบ้าน พ่ออาจารย์นิคม พรหมมาเทพย์ , มีกิจกรรมให้นักศึกษาและอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ช่วยกันเกี่ยวข้าวในนา ณ แปลงข้าวสาขาพืชไร่ คณะผลิตฯ เรียนรู้และทดลองฟาดข้าวเปลือก นวดข้าว สีข้าว บรรจุข้าว และร่วมกันแปรรูปข้าวเป็นอาหาร อาทิ ข้าวแต๋น ข้าวต้มมัด ข้าวมันปิ้ง ข้าวจี่ และมีการแข่งขันทำข้าวหลาม นักศึกษาที่มีส่วนร่วมได้เรียนรู้ทั้งด้านวัฒนธรรมในวันเกี่ยวข้าว และได้พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน ตลอดจนได้สานสัมพันธ์ระหว่าง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะผลิตฯ และบุคลากรจากหน่วยงาน รอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัด = ร้อยละ 100 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตข้าวแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อพัฒนารูปแบบในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมการเกษตร ให้น่าสนใจและทันสมัย
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการผลิตข้าว ผลการประเมิน = คิดเป็นร้อยละ 100 /
2. ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการประเมิน = คิดเป็นร้อยละ 84.8 /
3. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมิน = คิดเป็นร้อยละ 85.8 /
และผลประเมินความพึงพอใจที่นักศึกษามีต่อโครงการ คิดเป็นร้อยละ 85

สิ่งที่นักศึกษาพึงพอใจในการร่วมโครงการ ได้แก่ การได้เรียนรู้การเกี่ยวข้าว การทำข้าวหลาม การตีข้าว ได้สนุกในการทดลองเกี่ยวข้าว
การได้ลงมือปฏิบัติจริงให้หลากหลายกิจกรรมย่อย การได้ร่วมเกี่ยวข้าวกับเพื่อนต่างสาขา และเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา

สิ่งที่นักศึกษาแนะนำให้พัฒนาการจัดโครงการด้านวัฒนธรรมในโอกาสต่อไป คือ เพิ่มกิจกรรมย่อยในโครงการเกี่ยวข้าวเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและได้เรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตร ที่เกี่ยวกับ “ข้าว” มากขึ้น และให้มีโครงการทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาคณะผลิตฯ ซึ่งมีจำนวนนักศึกษามาก เป็นอันดับต้นๆของมหาวิทยาลัย

การปรับปรุงจากการประเมินโครงการปีที่แล้วใน 3 เรื่อง ได้แก่
1. ดำเนินการด้านพิธีการให้กระชับ ใช้เวลาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
2. เพิ่มกิจกรรมในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการผลิตข้าวแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
ในรูปแบบอื่น ๆ ให้มากขึ้น เช่น กิจกรรมตีข้าว, แข่งขันเผาข้าวหลาม,การเกี่ยวข้าว และเน้นให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงในอัตราที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว
3. ได้เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มวัสดุอุปกรณ์ตามแต่ความเหมาะสมในกิจกรรมฟาดข้าว แปรรูปข้าว การบรรจุข้าวสาร เป็นต้น
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล