สโมสรพาน้องทำความดี คณะผลิตฯ_11-19 พ.ค.2561(11938)

วันที่เริ่มต้น 11/03/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/05/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด บริเวณอาคารรัตนโกสินทร์200ปีคณะผลิตฯ ศูนย์คนตาบอด 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การจัดโครงการสโมสรพาน้องทำความดี ประจำปีงบประมาณ 2561
เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา ข้อ 3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะผลิตฯ และช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ข้อ 1 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

โดยศตวรรษที่ 21 จะนับตั้งแต่ปี 2001 ถึง 2100 ซึ่งการพัฒนานักศึกษาจะมีเป้าหมายให้เกิดคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
โดยใช้ความรู้ในสาระหลักที่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียน (สาระหลักที่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียน ได้แก่ ภาษาแม่ และภาษาสำคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์) ไปบูรณาการ สั่งสมประสบการณ์ของตนเอง กับ3ทักษะ (3 ทักษะที่จะได้จากการสั่งสมประสบการณ์เพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 2.ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 3. ทักษะชีวิตและอาชีพ )

โครงการสโมสรพาน้องทำความดี เป็นกิจกรรมพัฒนาจิตใจเสริมทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ให้นักศึกษาสามารถสั่งสมประสบการณ์ จนเกิดความรู้ความเข้าใจ เนื่องจากสโมสรนักศึกษาคณะผลิตฯ ตระหนักเห็นว่า "คนในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัว"
ซึ่ีงจากการที่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม นักศึกษาจะได้มีโอกาสพัฒนา ทักษะข้อ 1 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม

ซึ่งมีแนวคิดหลักที่ว่า โลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พลิกผัน รุนแรง และคาดไม่ถึงต่อการดํารงชีวิต ดังนั้นคนในยุคศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกับคนในสังคม อย่างมีความสุข

กิจกรรมที่จะจัดให้นักศึกษามีส่วนร่วม เป็นกิจกรรมที่ไม่มีความซับซ้อน เช่น กิจกรรมพัฒนาบริเวณคณะผลิตฯ กิจกรรมการรวมกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์สถานที่ต่างๆรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น
มีการสื่อสารดี และมีความเต็มใจร่วมมือ ตามแนวคิดของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ที่ระบุไว้ในทักษะเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

ทีมรุ่นพี่สังกัดสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จะนำน้องๆ ชั้นปีที่ 1 ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ บริเวณคณะผลิตฯ และกิจกรรมทำบุญ ตามกระบวนการ PDCA เพื่อให้ทั้งน้องและพี่ ได้มีโอกาสเรียนรู้ การวางแผนงาน ขั้นตอนต่างๆ ,วิธีการเขียนโครงการ ,วิธีการขออนุมัติโครงการ ,วิธีการประสานงาน และการปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 180 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   680 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   9000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 9000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
โครงการสโมสรพาน้องทำความดี มีการทำกิจกรรม 5 กิจกรรม ระหว่างวันที่ 11 - 19 พฤษภาคม 2561 จัดบริเวณคณะผลิตกรรมการเกษตร และบ้านเด็กกำพร้า ในชุมชน ใกล้ ม.แม่โจ้ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 398 - 600 คน ดังมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม 1 วันศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 – 20.00 น. ทีมงานสโมสรนักศึกษานำนักศึกษา ทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2 เข้าร่วม 43 คน มีคณะทำงานสโมสรนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 12 คน

กิจกรรม 2 วันเสาร์ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00- 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มีผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา ชมรมสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร 6 ชมรม จำนวน 33 คน นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนจัดทำแผนอย่างมีคุณภาพ จากกิจกรรมประชุมวางแผนการจัดโครงการ แผนงานสโมสรนักศึกษาคณะผลิตฯ (มิ.ย.2561 – ธ.ค.2561) สืบเนื่องจาก แผนงานฯที่ได้จากค่ายผู้นำนักศึกษา คณะผลิตฯ
หัวข้อ 1. เรียนรู้ การประยุกต์กระบวนการ PDCA ในการทำกิจกรรม 2. เรียนรู้ และทำความเข้าใจ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21”

กิจกรรมวันที่ 3 วันอาทิตย์ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. มีผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา ชมรมสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร 6 ชมรม
จำนวน 100 คน ช่วงเช้าอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณคณะผลิตกรรมการเกษตร และช่วงบ่ายนักศึกษาแยกกลุ่มพื้นที่พัฒนา หน้าอาคารสโมสรนักศึกษาคณะผลิตฯ ที่ทำกิจกรรมชมรม 6 ชมรม ได้แก่ อาคารชมรมพืชศาสตร์ อาคารชมรมอารักขาพืช ห้องชมรมทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ห้องชมรมสมุนไพร ห้องชมรมส่งเสริมการเกษตร ห้องชมรมพืชไร่

กิจกรรมวันที่ 4 พุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มีผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา ชมรมสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร 6 ชมรม จำนวน 30 คน ทำกิจกรรมประชุมสรุปแผนการจัดโครงการ แผนงานสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร (มิ.ย.2561 – ธ.ค.2561) และเขียนแผนการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และทำบุญ ร่วมกันระหว่างรุ่นพี่สโมสรนักศึกษาและชมรมกัดสัดคณะผลิตกรรมการเกษตร วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมวันที่ 5 วันเสาร์ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 – 16.00 น.
เวลา 08.00-11.00 น. กิจกรรมสโมสรนักศึกษาพาน้องทำบุญ หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 180 คน เวลา 13.30–15.00 น. กิจกรรมอาสาพัฒนาวัด ใกล้ ม.แม่โจ้และร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของ ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอด ใกล้โรงเรียนศรีสังวาล

สิ่งที่นักศึกษาได้จากการจัดกิจกรรม คือ นักศึกษาได้เรียนรู้หลักคิดในการวางแผนจัดกิจกรรม ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา เรียนรู้วิธีการวางแผนงานด้วยการประยุกต์ วงจรคุณภาพ PDCA , นักศึกษาได้มีโอกาสสั่งสมประสบการณ์ เรียนรู้และเข้าใจทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยการ (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ , นักศึกษาได้พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.ด้านบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ TQF สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

ปัญหาอุปสรรคในการจัดโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2561
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม และความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น กระบวนการ PDCA และ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) = TQF 5 ด้าน คือ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม /2. ด้านความรู้ /3. ด้านทักษะทางปัญญา /4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ/ 5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นทักษะองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการวางแผนงาน และพัฒนาตนเองให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 นักวิชาการศึกษาได้ให้ความรู้ทักษะต่างๆที่จำเป็นแล้ว แต่การที่นักศึกษาจะพัฒนาการวางแผนงาน - พัฒนาตนเองให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมต้องใช้ระยะเวลา ในการปรับประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ จึงไม่สามารถชี้วัดได้ว่านักศึกษาจะเกิดการเข้าใจอย่างแท้จริง ในระยะเวลา 9 วันในการจัดโครงการ (11 – 19 พฤษภาคม 2561 )

ข้อเสนอแนะการจัดโครงการครั้งต่อไป
ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจ และพัฒนาตนเอง เรื่อง “ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21” ในแต่ละด้าน และ พัฒนากระบวนการจัดโครงการ การวางแผนงาน โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการ PDCA และความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล