สัมมนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผลิตฯ_29ส.ค._5ก.ย.2561(12738)

วันที่เริ่มต้น 29/08/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 05/09/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกล้วยไม้ ม.แม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
โครงการสัมมนาการบริหารจัดการด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พร้อมฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นต่อผู้นำนักศึกษาคณะผลิตฯ ในการทำงานกิจกรรมร่วมกัน ในปีการศึกษา 2561 - 2562 " ฟื้นความเป็นผู้นำเพื่อการบริหารงาน บริหารตนเอง"

ด้วยเพราะเห็นความสำคัญของการสร้างความเข้าใจในด้านการทำงานระดับผู้นำนักศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละสาขาในคณะผลิตฯ
ที่อาสาเข้ามารับ บทบาท หน้าที่เป็นผู้นำองค์กร ร่วมคิดร่วมวางแผนการจัดโครงการต่างๆให้กับนักศึกษาคณะผลิตฯ โดยจะต้องสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมนี้จึงเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีการประเมินและทบทวนแผนงานด้านกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน มีการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับกิจกรรมนักศึกษา ให้ความรู้การทำกิจกรรม โดยการประยุกต์ใช้ กระบวนการ PDCA , ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21, ทักษะด้าน IT ที่จำเป็นต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตในยุคสังคม 4G, ด้านการเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสาร มีการกระตุ้นการใฝ่หาความรู้เพื่อเลือกวิชาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง, เทคนิคการวางแผนงานสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในปีการศึกษา 2561 - 2562 โดยจะจัดกิจกรรม 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 จะเป็นการให้โอวาสนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และทีมงานชั้นปีที่ 2 ของสโมสร/6 ชมรม ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและคณะฯ แจ้งวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดงานกิจกรรมนักศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 ชี้ให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการมีส่วนร่วมจัดแต่ละกิจกรรม และคัดเลือกอาสาสมัครเข้าเป็น "ผู้นำนักศึกษา ที่มาจาก ทุกสาขา เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นผู้นำนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรที่มีความพร้อมในทักษะที่จำเป็น และพร้อมเป็นตัวประสานเชื่อมสัมพันธไมตรีให้นักศึกษา ทุกสาขาของคณะผลิตฯ ทำงานกิจกรรมร่วมกัน อย่างมีึความสุขและเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาอย่างแท้จริง

ครั้งที่ 2 จัดฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 และรุ่นพี่ เรื่องทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 พัฒนาทักษะในการสื่อสารและการใช้ IT ครอบคลุมตามกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรมีคุณสมบัติตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตรงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจัดการฝึกอบรมนักศึกษาหรือศิษย์เก่าให้ได้พัฒนาศักยภาพเพื่อให้ได้รับรางวัลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนในระดับชาติและนานาชาติ (Inc-B)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1126 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   127400 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 127400 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
โครงการสัมมนาการบริหารจัดการด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พร้อมฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นต่อผู้นำนักศึกษาคณะผลิตฯ ในการทำงานกิจกรรมร่วมกัน ในปีการศึกษา 2561 - 2562 " ฟื้นความเป็นผู้นำเพื่อการบริหารงาน บริหารตนเอง" ด้วยเพราะเห็นความสำคัญของการสร้างความเข้าใจในด้านการทำงานระดับผู้นำนักศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละสาขาในคณะผลิตฯ ที่อาสาเข้ามารับบทบาทหน้าที่เป็นผู้นำองค์กร ร่วมคิดร่วมวางแผนการจัดโครงการต่างๆ ให้กับนักศึกษาคณะผลิตฯ โดยจะต้องสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยแบ่งจัด เป็น 2 วัน ได้แก่
กิจกรรม 1 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้นปีที่ 1-2 จำนวน 616 คน วันที่ 29 สิงหาคม 2561
กิจกรรม 2 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้นปีที่ 1-2 จำนวน 615 คน วันที่ 5 กันยายน 2561

กิจกรรมครั้งที่ 1 มีวิทยากร จำนวน 4 คน :
-อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ ทำกิจกรรมเปิดใจให้นักศึกษาวิเคราะห์ความสามารถของตนเองที่นอกเหนือจากการเรียน” , ให้นักศึกษา“เรียนรู้กฎระเบียบ การวางตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการวางแผนงานในฐานะผู้นำสาขา” และทำ“กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษาคณะผลิตฯ”
-นายณภัทร แก่นสาร์ และนายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นักวิชาการศึกษา ทำกิจกรรม“ฟื้นความเป็นผู้นำเพื่อการบริหารตนเอง – บริหารงาน”
ทักษะการบริหารงานของตนเอง การทำกิจกรรมของ ม.แม่โจ้ และทักษะการทำงานเป็นทีม
-นางสาวรัศมี อภิรมย์ หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ทำกิจกรรมให้นักศึกษา“เรียนรู้กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
และวางแผนงานกิจกรรมให้เหมาะสม” และเจ้าหน้าที่ 2 คน ทำหน้าที่เป็นทีมงานอำนวยความสะดวกช่วยจัดกิจกรรมต่างๆได้แก่ นางสาวอภิริยา นามวงศ์พรหม และนายอนุศิษย์ บุญทาแดง

กิจกรรมครั้งที่ 2 มีวิทยากร จำนวน 3 คน :
-อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ ทำกิจกรรมให้นักศึกษา“เรียนรู้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษาและเส้นทางการพัฒนาความสามารถของตนเอง” และ
“อบรบพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา พัฒนาทัศนคติของการทำงานกลุ่ม”
-นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นักวิชาการศึกษา ทำความเข้าใจกับนักศึกษาเรื่อง“ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21” และ “ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ TQF 5 ด้าน”
- นางสาวอภิริยา นามวงศ์พรหม นักวิชาการศึกษา ทำกิจกรรมให้นักศึกษา“เรียนรู้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษาและเส้นทางการพัฒนาความสามารถของตนเอง” “อบรบพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา พัฒนาทัศนคติของการทำงานกลุ่ม”
รวมไปจนถึงนายอนุศิษย์ บุญทาแดง ได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารและการใช้ IT

มีผลความสำเร็จของการจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 82
การปรับปรุงจากการประเมินโครงการปีที่แล้ว - ไม่มี- เนื่องจากจัดโครงการเป็นครั้งแรก

ข้อเสนอแนะการจัดโครงการครั้งต่อไป
1. ควรจัดให้มีเป็นประจำทุกเทอม เพื่อเป็นการปรับทัศนคติ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในเรื่องที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผลิตกรรมการเกษตรต้องการพัฒนานักศึกษา
2. ควรสอนเรื่องการเข้าหาผู้ใหญ่ (บุคลากร) แนะนำเทคนิคให้ได้งานและได้คำตอบของข้อสงสัยต่างๆที่นักศึกษาไม่รู้
3. ปรับทัศนคติเรื่องการมีจิตอาสา เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและคณะผลิตฯ
4. ควรจัดกิจกรรมปรับทัศนคติรุ่นพี่ปี 2 ให้สามารถเข้าหาน้องๆได้อย่างละมุนละม่อม ให้น้องสบายใจและพี่ก็ได้ทำกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้
(จัดกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมายชั้นปีที่ 2 - 3)
5. นักศึกษาอยากให้ไปจัดนอกสถานที่ เพื่อให้ได้บรรยากาศผ่อนคลาย และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ดี
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล