โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2561
-
วันที่เริ่มต้น 22/03/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/03/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้อง IC301 ชั้น 3 อาคาร 75 ปี แม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การปัจฉิมนิเทศเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับฟังโอวาทจากคณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และคณาจารย์ของคณะฯ ที่แสดงถึงความห่วงใยระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ และแนะแนวทางการสร้างความสุข ความสําเร็จในการทํางาน แนะแนวเส้นทางวิชาชีพก่อนการทำงานแก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งเป็นการแนะแนวเส้นทางการทํางานในอนาคตให้แก่นักศึกษาให้มีทางเลือกในการตัดสินใจทํางานในองค์กรที่มีความมั่นคง สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทํางาน และเพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปแล้วได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา ดังนั้นคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 311 ชั้น3 อาคาร 75ปี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 90 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล