โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่เริ่มต้น 19/03/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/03/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะเศรษฐศาสตร์) มีเจตจำนงในการดำเนินงานด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยทำความตกลงร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือกันอย่าใกล้ชิดในการสนับสนุน ส่งเสริม และการบริการวิชาการ ตลอดจนการวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานระหว่างสองหน่วยงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามแนวทางและผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้นศูนย์วิจัยฯ จึงได้จัดโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขึ้น ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล