โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่เริ่มต้น 20/02/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/02/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
เนื่องจากวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 เป็นวันที่มีการก่อตั้งสหกรณ์เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ชื่อว่า"สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้" โดยมี พระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก และต่อมาพระองค์ได้รับยกย่องเป็น "เป็นพระบิดาสหกรณ์ไทย" ด้วยพระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้ง และวางรากฐานกิจการสหกรณ์ของประเทศไทย ซึ่งมีมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นระยะเวลามานับร้อยปี ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และคณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีการรวบรวมหลักฐานสำคัญมากมายเกี่ยวกับประวัติของการสหกรณ์ไทยตั้งแต่แรกเริ่มมาจนถึงปัจจุบันไว้ในหอจดหมายเหตุ และเป็นที่เดียวที่มีการสร้างอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ดังนั้นเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ จึงนับได้ว่าคณะเศรษฐศาสตร์ในฐานะองค์การทางการศึกษาที่มีความพร้อม และมีศักยภาพการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสหกรณ์ ให้แก่นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนนักศึกษาคณะอื่นๆที่สนใจ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ซึ่งตรงกับวันสหกรณ์แห่งชาติ ทุกปีทางคณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มารวมตัวกันเพื่อจัดให้มีการวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล