การพัฒนาทักษะการสร้างสื่อแบบ interactive และการนำเสนอเพื่อการสมัครงาน

วันที่เริ่มต้น 09/02/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 10/02/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้อง 310 อาคารเรียนรวม 80 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานภายใน  
Porfolio หรือแฟ้มสะสมงาน เป็นหลักฐานที่รวบรวมผลสัมฤทธิ์ ความสามารถ ความถนัด ของบุคคล อย่างเป็นระบบ ใช้ในการแนะนำตัว แสดงให้เห็นถึง ศักยภาพส่วนบุคคล สะท้อนความสามารถออกมเป็นผลงาน แสดงถึงจุดเด่น ผลสำเร็จ การเข้าร่วมประกวดแข่งขันต่างๆ รางวัล รวมถึงพัฒนาการของนักศึกษา รวมถึงความสนใจพิเศษ ทักษะ ทัศนคติ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเห็น ความรู้สึก ความภาคภูมิใจ ต่อกิจกรรมที่ทำหรือที่เรียน สำหรับใช้ประกอบในการสมัครงาน สมัครเข้าศึกษาต่อ ด้วยรูปแบบที่น่าสนใจ ซึ่งในอดีตจะเป็นในรูปแบบของเอกสาร ปัจจุบัน การจัดทำในรูปแบบดิจิตอล แสดงเป็นเว็บ โปรแกรม ใส่วิดีโอ ภาพ เสียง รวมถึงกราฟิคต่างๆ จะเป็นการส่งเสริมให้ Porfolio มีความน่าสนใจและบ่งบอกความสนใจได้มากขึ้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนารูปแบบการจัดทำ Porfolio โดยการผสมผสานการสร้างสื่อในรูปแบบ Interactive และการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 รวมถึงนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่สนใจ
จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อแบบ interactive และการนำเสนอเพื่อการสมัครงาน ขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้ ICT ให้กับนักศึกษาในการเรียนการสอนและการสมัครงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 35 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   14 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล