โครงการพัฒนาศักยภาพสภานักศึกษา ประจำปี 2562
-
วันที่เริ่มต้น 15/02/2562 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 17/02/2562 เวลา 13:00
สถานที่จัด บ้านปลายดอยรีสอร์ท ถนนหางดง - สะเมิง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรนักศึกษา มีหน้าที่พิทักษ์สิทธิและสวัสดิการของนักศึกษา ตลอดจนในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบัน ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งสมาชิกสภานักศึกษาได้มาจากการเลือกตั้งตัวแทนของแต่ละคณะ/วิทยาลัย เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องจากสมาชิกทุกคนมาจากแต่ละคณะ/วิทยาลัย ยังไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานภารกิจและหน้าที่ของสภานักศึกษา รวมทั้งการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานักศึกษาประจำปี 2561 จะสิ้นสุดวาระลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562และเพื่อให้ได้โครงสร้างสภานักศึกษาชุดใหม่
ดังนั้น สภานักศึกษาจึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภานักศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อให้เกิดการระดมความคิดในการพัฒนากิจกรรม และก่อเกิดประโยชน์แก่เพื่อนนักศึกษาและสังคม บนพื้นฐานการทำงานที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกสภานักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องและเพื่อเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา รองประธานสภานักศึกษา และจัดทำโครงสร้างสภานักศึกษา ทั้งนี้ยังเป็นการสานสัมพันธ์มิตรภาพให้สมาชิกมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้นำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิ์แก่นักศึกษาต่อไป และยังเป็นประโยชน์อันสูงสุดคือ จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพออกรับใช้ ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล