โครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ครั้งที่ 21

วันที่เริ่มต้น 17/12/2561 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 18/02/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5919102502   นางสาวจินตกานต์   ยิ้มสำราญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919102506   นางสาวชนิกานต์   ชาวน่าน : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919102507   นายชยุตม์   กาวินคำ : ภูมิสถาปัตยกรรม 58ชั่วโมง
5919102511   นางสาวณัทริการณ์   ปัทมาลัย : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919102514   นายธนัชพร   คำคล้าย : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919102515   นางสาวธีรจุฑา   เพ่งผล : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919102521   นายภานุพงษ์   แสงคำ : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919102523   นายระพีพงศ์   ไชยปิง : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919102524   นางสาวรัชนีกร   บัณฑราภิวัฒน์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 58ชั่วโมง
5919102526   นางสาวศิรินทิพย์   วงค์คำทิ : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919102529   นางสาวสุชญา   คำอินทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919102532   นายอนันต์   ด่านวันดี : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919102534   นางสาวอังคณา   พูลสวัสดิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 58ชั่วโมง
5919102535   นางสาวอารญา   ดำเนินศิลธรรม : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919102536   นายธนสิษฐ์   คมขำ : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919103502   นางสาวจุฑามาศ   โชติรัตน์ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919103504   นางสาวชุติกาญจน์   วันทนา : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919103505   นายณวรรธน์   วรวารีกุล : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919103507   นางสาวณัฐนรี   อาคะมา : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919103508   นายณัฐพงศ์   ปิยพันธุ์ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919103510   นายณัฐวัฒน์   ปลอดภัย : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919103511   นายธนกฤต   แก้วร่วมวงศ์ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919103512   นายธราเทพ   สมบุตร : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919103513   นางสาวธัญญาเรศ   อุตะก๊ะ : สถาปัตยกรรม 58ชั่วโมง
5919103514   นายนรพัทธ์   สว่างแก้ว : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919103516   นางสาวนิรมล   บุญเทพ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919103517   นางสาวเบญญาภา   เกศชัยชนา : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919103518   นางสาวเบญญาภา   นาหิรัญ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919103520   นางสาวปัทมาภรณ์   มุกธวัตร : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919103521   นายพงศธร   พัชรพงษ์ศักดิ์ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919103522   นายพชร   อรรถทวีสิน : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919103524   นายฟิตรีย์   อาบูบากา : สถาปัตยกรรม 58ชั่วโมง
5919103526   นางสาวรัตติญา   คำซาว : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919103531   นางสาวศิวนันท์   อานุ : สถาปัตยกรรม 58ชั่วโมง
5919103534   นางสาวสิริรัตน์   สุวรรณ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
5919103535   นายเสกสรรค์   ฉันทะธรรม : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6019101301   นายจตุพล   วงศ์ใจแก้ว : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 58ชั่วโมง
6019101310   นางสาวสุกฤตา   เยาว์ธานี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 58ชั่วโมง
6019101311   นางสาวสุจารี   บัวพันธ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 58ชั่วโมง
6019101313   นายอนันต์   ศรีลารักษ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 78ชั่วโมง
6019101314   นายอภิสิทธิ์   ปากเมย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 78ชั่วโมง
6019102502   นางสาวกิดากาญจน์   เถินบุรินทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 58ชั่วโมง
6019102505   นายจตุพงษ์   ธาตุอินทร์จันทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6019102511   นายณภัทร   อภิสิทธยากร : ภูมิสถาปัตยกรรม 58ชั่วโมง
6019102513   นางสาวธนาภรณ์   ทองน้อย : ภูมิสถาปัตยกรรม 58ชั่วโมง
6019102515   นายบัญชา   แซ่อัง : ภูมิสถาปัตยกรรม 58ชั่วโมง
6019102520   นางสาวภัทรวดี   ผาลาด : ภูมิสถาปัตยกรรม 58ชั่วโมง
6019102524   นายวัชรากร   มหาดำรงค์สิริกุล : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6019102526   นางสาวศศิรัตน์   จโนภาษ : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6019103502   นางสาวชญานี   โคตรโยธี : สถาปัตยกรรม 58ชั่วโมง
6019103504   นายชุติพนธ์   ฉลภิญโญ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6019103507   นายณัฐวัตน์   สุโรพันธ์ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6019103508   นายธนพนธ์   จินโจ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6019103509   นางสาวธัญญารัตน์   ตั้งมโนชู : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6019103510   นางสาวธิดาวรรณ   ขันธนิตร : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6019103511   นางสาวเบญจรัตน์   ยานะคำ : สถาปัตยกรรม 58ชั่วโมง
6019103512   นายพชร   สารภิรม : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6019103513   นางสาวพัชราพรรณ   ศรีชู : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6019103514   นายพันธกานต์   มุทธาสุพงศ์ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6019103517   นางสาวเยาวเรศ   พลเพียร : สถาปัตยกรรม 58ชั่วโมง
6019103518   นางสาวรมย์ธีรา   ปทุมาสูตร : สถาปัตยกรรม 58ชั่วโมง
6019103519   นายรัฐภูมิ   สุยาลักษณ์ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6019103520   นายวโรดม   วงศ์สาย : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6019103523   นางสาวศุภกานต์   สิทธิสาร : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6019103524   นายสมพร   บุญชาลี : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6019103526   นางสาวสุดารัตน์   บุญนะ : สถาปัตยกรรม 58ชั่วโมง
6019103529   นายหรินทร์   มลิซ้อน : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6019103530   นางสาวอนุธิดา   ฟูสายมา : สถาปัตยกรรม 58ชั่วโมง
6019103531   นายอนุศิษฎ์   ขำเหมือน : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6019103532   นางสาวพิมพ์พิชญ์ชา   นาคดิลก : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6101126323   นายกิตติพร   ใจมา : วิทยาการสมุนไพร 78ชั่วโมง
6119101301   นายชิติพัทธ   พรมหาร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 78ชั่วโมง
6119101303   นายณัฐวุฒิ   ศรีระกิจ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 78ชั่วโมง
6119101304   นายธีระชัย   ไชยวงค์ทอน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 78ชั่วโมง
6119101305   นางสาวนงค์นภัทร   จินาราช : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 78ชั่วโมง
6119101306   นายนนทฤทธิ์   ครูบา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 78ชั่วโมง
6119101307   นายปฏิภาณ   รักษาศีล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 78ชั่วโมง
6119101308   นางสาวพรรณาลาย   มั่นทัน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 78ชั่วโมง
6119101310   นางสาววรรณภา   ก้งทอง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 78ชั่วโมง
6119101311   นางสาววรวรรณ   หมื่อโปกู่ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 78ชั่วโมง
6119101312   นายวิชญ์พล   แก้วมณี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 78ชั่วโมง
6119101313   นายวิศิษฏ์   โคกมาไพร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 78ชั่วโมง
6119101315   นางสาวศุภกาญจน์   เขื่อนคำ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 78ชั่วโมง
6119101317   นางสาวสุวลักษณ์   เทียนดำรงค์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 78ชั่วโมง
6119101318   นายอนุมัติ   สุปิณะ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 78ชั่วโมง
6119101319   นายอาณาจักร   สงครินทร์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 78ชั่วโมง
6119102502   นางสาวจิราภา   ดวงดี : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119102503   นายชนะศักดิ์   อภิชาติ : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119102504   นางสาวณัฐรินทร์   ทะสุยะ : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119102505   นางสาวณิชากร   บัณธุรุ่งเรือง : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119102506   นายตะวัน   เพ็งสุวรรณ : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119102507   นางสาวธันชนก   ไชยวันดี : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119102508   นายปรัชญา   กันทะ : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119102509   นางสาวปาริฉัตร   ภูริจารุยางกุล : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119102510   นางสาวปาริชาติ   นุชเทียน : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119102511   นายพันธุ์ธัช   คมกฤส : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119102512   นางสาวพิชชาภา   ธนาปิยวิศน์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119102514   นางสาวภัทรานิษฐ์   อินทร์สมใจ : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119102515   นายรัฐนันท์   สุวาโร : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119102516   นายวรวุฒิ   อภิชาติ : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119102517   นายศุภกฤต   คำหล้าทราย : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119102518   นายศุภวิชญ์   ปรีชุม : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119102519   นางสาวสิริยากร   แก้วสุริยะ : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119102520   นางสาวสุพัฒนา   มิ่งมณี : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119102521   นายอุทัย   จาระนัย : ภูมิสถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103501   นางสาวกัญญาภัค   ณ สุวรรณ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103502   นางสาวกิตติวรา   ชุมปัญญา : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103503   นายจิรพนธ์   ต้อนรับ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103505   นางสาวชยุดา   หยูจีน : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103506   นางสาวชลดา   คำแหง : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103507   นางสาวชุตินันท์   พัฒนศิริเลิศ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103508   นายโชคทวี   ปาลี : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103509   นางสาวณัชชา   ขันคำ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103510   นางสาวธัญญาเรศ   จิตรอารี : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103511   นางสาวประณัยยา   จันแรง : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103512   นางสาวปิยะฉัตร   พรมชาติ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103513   นางสาวพรนภา   งามศิริ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103514   นางสาวเพชรน้ำผึ้ง   ด่านปาน : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103515   นางสาวมาริษสา   ระลึก : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103516   นางสาวรัตนพร   อ่อนตะวงศ์ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103517   นายวัลลภ   พัน : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103518   นายสมรักษ์   หมื่อแล : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103519   นางสาวสโรชา   เกตุวัตร์ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103521   นางสาวสุรางค์รัตน์   สุยะใจ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103522   นายอธิศ   งานสุจริต : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103523   นายอัคคเดช   สมศรี : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103524   นางสาวอาทิตยา   ระวังยศ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
6119103525   นายอภิสิทธิ์   บิลแหละ : สถาปัตยกรรม 78ชั่วโมง
คนที่มีคุณภาพ ไม่ได้หมายถึงคนที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพที่เรียนเท่านั้น แต่หมายถึงคนที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นในด้านการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกทางบุคลิกภาพที่ดี และมีคุณธรรม มีความสามารถเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นสังคม สามารถสร้างสรรค์คุณค่าและคุณประโยชน์แก่สังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าว นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงมีความประสงค์ ที่จะจัดทำโครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ครั้งที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยผนวกองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำเสนอออกสู่สังคมโดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนันทนาการ มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกิดคุณธรรม เกิดสำนึกต่อโลกและสิ่งแวดล้อม รู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามกำลังที่ตน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พึ่งพาอาศัยกัน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะโดยสามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนนำระบบ PDCA มาใช้ในการจัดกิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 450 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล