โครงการจ้ดทำรถกระทงและขบวนเพื่อเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 01/10/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/12/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901102301   กชกร   อินหน่อ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 27ชั่วโมง
5901102303   กนกพร   สิทธิปราณี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102305   กนกวรรณ   วณิชย์ศิริโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 15ชั่วโมง
5901102306   กรนภา   กงชัย : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102307   กรรณธิมา   ชาญนรา : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102308   กรวิชญ์   สุดใจวงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
5901102309   กฤตพจน์   อธิพรหม : พืชสวน (ไม้ผล) 15ชั่วโมง
5901102310   กฤษฎา   เทศนำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 15ชั่วโมง
5901102312   กัญญาณัฐ   ทาสี : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102313   กันตยา   แก้วสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
5901102315   กาญจนา   เสมอโภค : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102321   คริษฐ์   ลีลาด : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102323   จะชะทู   พาเผอ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102327   จาฬุพร   อินวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102328   จิรนันท์   พรมศรีจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 39ชั่วโมง
5901102329   จิรพรรณ   ขันทะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5901102330   จิราพร   เตจ๊ะฝั้น : พืชสวน (ไม้ผล) 27ชั่วโมง
5901102334   เจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 21ชั่วโมง
5901102336   เฉลิมศรี   ทองพึ่งสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5901102338   ธัญญมาส   พัฒนคำแป้น : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102339   ชัยณรงค์   นิ่มมณี : พืชสวน (ไม้ผล) 33ชั่วโมง
5901102342   ไชยรัตน์   จำปาดิบ : พืชสวน (ไม้ผล) 27ชั่วโมง
5901102344   ฌาลิตา   สิงใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 90ชั่วโมง
5901102345   นางสาวฐานิชสรณ์   วรรณศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
5901102346   ฐิติกร   ยศทวี : พืชสวน (พืชผัก) 9ชั่วโมง
5901102349   ฐิติภรณ์   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 102ชั่วโมง
5901102350   ณรงค์ชัย   ทองเงิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102351   ณัชชา   นรทศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5901102352   ณัฐชยา   ชุ่มวงค์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5901102354   ณัฐณิชา   พรมรักษา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102355   ณัฐธิดา   เกิดวิชิต : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102356   ณัฐพร   ไชยปัญญา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102358   ณิชกานต์   กังวาล : พืชสวน (พืชผัก) 45ชั่วโมง
5901102359   ดรัณภพ   เกตุตรง : พืชสวน (พืชผัก) 57ชั่วโมง
5901102360   ดลยากิต   สมจิตร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5901102361   ดวงฤทัย   มาศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 69ชั่วโมง
5901102362   ดาวรีย์   บุญเกิด : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102366   เทพบดี   กีตา : พืชสวน (ไม้ผล) 27ชั่วโมง
5901102367   ธนวินท์   พิสัยเลิศ : พืชสวน (พืชผัก) 51ชั่วโมง
5901102371   ธเนศพล   โสภาบุตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 72ชั่วโมง
5901102372   ธมลวรรณ   ปาสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 42ชั่วโมง
5901102379   ธารีรัตน์   ขามอรุณ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102380   นายธีรภัทร์   จุ่มปี๋ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5901102381   นัฑริกา   บุดดี : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
5901102383   นิติยา   เอี่ยมศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 9ชั่วโมง
5901102385   นิรมิต   แรงดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102386   เนติวัฒน์   ใจทองคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102388   ใบเฟิร์น   แป้นเงิน : พืชสวน (พืชผัก) 54ชั่วโมง
5901102389   ปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102390   ปนัดดา   ใจเที่ยงธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 102ชั่วโมง
5901102391   ประวัณรัตน์   ใจสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 57ชั่วโมง
5901102394   ปองภพ   ภาสวรโรจน์กุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 39ชั่วโมง
5901102395   ปาริฉัตร   หมื่นไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102396   ปาลินี   ประทุม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 30ชั่วโมง
5901102398   ปีเสือ   สะรุโณ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102399   พงศ์เทพ   ชะนะพ้อง : พืชสวน (ไม้ผล) 30ชั่วโมง
5901102401   พชรพร   สรอินทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 30ชั่วโมง
5901102403   พรพรรณ   แสงสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102405   พรพิมล   สีเม้า : พืชสวน (ไม้ผล) 39ชั่วโมง
5901102406   พลอย   นามมนตรี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102409   พัชราภรณ์   อุดมพันธ์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102414   พิชญาภา   ชินารักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
5901102415   พิทยา   อินปากดี : พืชสวน (พืชผัก) 33ชั่วโมง
5901102417   พุทธพร   กสิกร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 114ชั่วโมง
5901102420   ภัทราพร   ไพศาลนันท์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102423   ภูธเรศ   กาบเกตุ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102424   นายภูริทัต   กองบุญสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
5901102426   มงคล   ยาวยวน : พืชสวน (ไม้ผล) 48ชั่วโมง
5901102428   มณีกานต์   พนะสันต์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102430   มยุริน   เกี๋ยงมะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102432   มุกรินทร์   เสเล : พืชสวน (ไม้ผล) 30ชั่วโมง
5901102433   เมทินี   วงค์ตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102434   เมธา   โทไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102435   ยุทธศาสตร์   โคะเจ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102436   ยุพารัตน์   ห่อกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5901102438   รัชชานนท์   แก้วพา : พืชสวน (พืชผัก) 15ชั่วโมง
5901102444   วทัญญู   จั่นพงษ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102446   วรวัฒน์   สติดี : พืชสวน (พืชผัก) 42ชั่วโมง
5901102448   วันทนา   ผิวขำ : พืชสวน (พืชผัก) 39ชั่วโมง
5901102449   วัลภา   อินกับจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
5901102450   วัลภาพร   วิเศษวงษา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102451   วาฐิณี   สวัสดิ์พูน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102452   วาทิยา   เผือดนอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102453   วาสนา   แสนสามารถ : พืชสวน (พืชผัก) 87ชั่วโมง
5901102454   วิชุดา   หม้อดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102455   วิทวัส   น้อยหัวหาด : พืชสวน (พืชผัก) 87ชั่วโมง
5901102456   วิภาวรรณ   บุญเรือง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102458   วีระชัย   หีตเพ็ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 84ชั่วโมง
5901102459   ศรสวรรค์   สายทรัพย์สิน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102460   ศศิภา   นามแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 114ชั่วโมง
5901102461   ศศิวิมล   เทียมชนะ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102462   ศศิวิมล   สุกิน : พืชสวน (พืชผัก) 45ชั่วโมง
5901102463   ศันสนีย์   มาใหม่ : พืชสวน (ไม้ผล) 102ชั่วโมง
5901102464   ศิรินธร   สุดคิด : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102465   ศิริพร   ศรีเกิน : พืชสวน (พืชผัก) 27ชั่วโมง
5901102466   ศุธิษา   นาจารย์ : พืชสวน (พืชผัก) 33ชั่วโมง
5901102468   สริญญา   คำสุข : พืชสวน (พืชผัก) 9ชั่วโมง
5901102469   สายพิน   เจริญวนาสันติ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102470   สิงหา   มะเชอพะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102472   สุกนต์ธี   ลำพรหมสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 51ชั่วโมง
5901102473   สุดารัตน์   อินอ่อน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 9ชั่วโมง
5901102474   สุตาภัทร   ถนอมธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5901102475   สุทธิดา   กันทยะ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102476   โชติกา   จินะราช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102480   สุมาลี   ดานขุนทด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102481   สุมิตรา   กุตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102483   สุวัฒน์ชัย   ต๊ะน้ำอ่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 45ชั่วโมง
5901102484   แสงชัย   ยอดกันทอน : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102488   อนนต์   วิเชียรเลิศ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102490   อรพรรณ   เชาวน์เกษม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102496   อาริษา   ศรีทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102497   อาริสา   คำมะนิตย์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102498   อิศระยุทธ์   ยงเพชร : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102499   อุดมศักดิ์   ใจทาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 51ชั่วโมง
5901102501   เอกพล   พวงทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
5901102504   ฮาลหวา   กอซา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102508   ปราณิศา   พาลึก : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102509   ไอรดา   ภู่ทิพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102301   กนกวรรณ   ภู่ด้วง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102302   กนกวรรณ   อาจหาญ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102303   กมลรัตน์   ศรีจักร์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102306   กฤติพงศ์   วงค์ปาลีย์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102307   กฤษฎา   วันธงไชย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102308   กลทัฐ   บุญรัตน์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102309   กัญจนา   ปาประกัง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102310   กัมปนาท   สมรุส : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102312   กัลยาภัสร์   ดำบัว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102313   กาญจนา   วงษ์มณี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102314   กิตติคุณ   จันทร์แก้ว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102315   กิตติพงษ์   บุญชุม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102316   กิตติพัฒน์   จันทร์ใจ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102317   เกวลิน   ฟูกัน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102318   เกศินี   แสงสรีจันทร์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102320   ขวัญชัย   วงค์ถาติ๊บ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102321   คมคาย   ทะบือ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102322   คุณานนต์   ศรีสมบัติ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102323   จันทกานต์   กล้าหาญ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102325   ชณธนรรธน์   ซอตา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102327   จิรายุ   แดงคำดี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102328   จิรายุ   พรหมประทานเดชา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102329   จุฑาภรณ์   สีมาคำ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102331   จุฑารัตน์   บริบูรณ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102332   จุฬารักษ์   คำลือ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102333   จุฬาลักษณ์   เรียงยาย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102335   ชนัญชิดา   ธรรมชาติ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102336   ชนาธิป   สุขทรัพย์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102337   ชราวุฒิ   ยุบไธสง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102339   ชาลิสา   อ่อนประสพ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102345   ณัฐพงศ์   นพรเกตุประธาน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102346   ณัฐพงษ์   ใจวรรณ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102347   ณัฐพล   พัฒนะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102348   ณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102349   ณัฐิวุฒิ   สีตุ้ยเลิง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102353   ทรัพย์ศิริ   จงจอหอ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102354   ทักษีณา   เพชรประกายไพร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102356   ทิพย์เกษร   ทองแสงธรรม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102357   ทิพยา   จันทร์หอม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102358   ธนโชติ   ม่งจี้ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102359   ธนพรรณ   พลับพลา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102360   ธนพล   ชาระ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102361   ธนพล   รัตนจันทร์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102363   ธนสาร   ทองขำ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102364   ธนาพล   เชาวลิต : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102365   ธนารักษ์   บัวงาม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102367   ธรณินทร์   ไชยกระเชียง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102368   ธรรมชาติ   ทีเจริญวารี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102372   ธีญารัตน์   ถิ่นที่ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102373   ธีรดนย์   มลิเครือ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102374   ธีรภัทร   เมณกูล : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102375   ธีระวุฒิ   คำมา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102376   นครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102378   นนทพร   แตงรื่น : พืชสวน 21ชั่วโมง
6001102380   นพเก้า   สีนวล : พืชสวน 96ชั่วโมง
6001102381   นพมาศ   ชุมภูมี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102382   นภัสรพี   หมื่นอุสาห์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102383   นางสาวนรากรณ์   เรืองศรี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102384   นลินี   พรหมสังข์ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102386   นัทธพงศ์   แก้ววิทูร : พืชสวน 15ชั่วโมง
6001102388   น้ำฝน   ชาภักดี : พืชสวน 75ชั่วโมง
6001102389   นิติกร   แก้วเล็ก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102391   นิรุช   สิงห์อุปโป : พืชสวน 117ชั่วโมง
6001102393   บุญรภัทร   บุญแก้ว : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102396   ปนิดา   ด้านเนาลา : พืชสวน 24ชั่วโมง
6001102401   ปริญญา   คำภูแสน : พืชสวน 21ชั่วโมง
6001102402   ปวีณา   วงศ์แวว : พืชสวน 42ชั่วโมง
6001102404   ปัทมพร   เพียรพยายาม : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102405   ปาริชาติ   เชื้อหมอ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102406   เป็ณไท   ชมัฒพงษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102410   พฤกษ์   ศรีตะวัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102411   พัชรินทร์   เปนะนาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102415   พิมพกานต์   รูปสูง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102417   พิมรภา   คำภีระ : พืชสวน 21ชั่วโมง
6001102418   พีรดา   คำแก้ว : พืชสวน 69ชั่วโมง
6001102420   พุฒิพงษ์   ยุติวงษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102422   แพรพลอย   โพธิสง่า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102423   ภัทรวดี   ทองหล่อ : พืชสวน 21ชั่วโมง
6001102424   ภัทรา   แก้วมีสี : พืชสวน 51ชั่วโมง
6001102425   ภันทิรา   ทาคำมา : พืชสวน 111ชั่วโมง
6001102426   ภานุพันธ์   ตาจันทร์ดี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102427   ภานุวัฒน์   นันทะเส : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102429   มัณฑนา   บุญเจือ : พืชสวน 57ชั่วโมง
6001102430   มินตรา   โวหาญกล้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102431   มุสลีมีน   แวหามะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102432   ยศธร   เกตุหิรัญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102434   รวินันท์   หมาดสุวรรณ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102435   รวีภัทร์   เยี่ยมสวัสดิ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102436   รังสิยา   ธรรมขันแก้ว : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102437   รัชนก   ชูวิทย์ : พืชสวน 30ชั่วโมง
6001102438   รัชนีกร   ธรรมลังกา : พืชสวน 30ชั่วโมง
6001102439   รัชนีกร   มาเปียง : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102440   ราเชนทร์   วินากร : พืชสวน 24ชั่วโมง
6001102441   รุจิรา   ศรีใจแก้ว : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102442   ลักคณาพร   วรรณประเสริฐ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102444   วรพล   อรุณพันธุ์ : พืชสวน 15ชั่วโมง
6001102445   วรวลัญช์   แก้ววิโรจน์ : พืชสวน 99ชั่วโมง
6001102446   วรวุฒิ   ติ๊บปุ๊ด : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102448   วรารัตน์   อินทร์ต๊ะกอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102450   วรินทร   แสนกล้า : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102451   วรุฒ   สุนทรตุน : พืชสวน 57ชั่วโมง
6001102452   วัชรกร   บุตรแวง : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102454   วัชรากร   ร่องน่าน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102455   วันเพ็ญ   โสภาคย์คุณธรรม : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102457   วิรัตน์   ประชายินดี : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102458   วิรัสยา   แก้วสุวรรณ์ : พืชสวน 102ชั่วโมง
6001102459   วิลาวรรณ   เปรมใจ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102461   วุฒิชัย   ลักษณะวิลัย : พืชสวน 21ชั่วโมง
6001102463   ศลิษา   แสงพระจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102465   ศิริกัลยา   ระฆังทอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102466   ศิริพร   ทับทิมจันทร์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102467   ศิริพร   หมื่นอาษา : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102468   ศิริรักษ์   คำบุญเรือง : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102470   ศิริลักษณ์   บุตดียานาง : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102471   ศุภกร   อ้อยยาว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102473   ศุภกิจ   ศิริเฉลิม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102474   ศุภรัตน์   เกิดทอง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102475   ศุภฤกษ์   รัศมี : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102476   สมชาย   ยอดเงิน : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102477   สมฤทัย   เอี่ยมสุพรรณ : พืชสวน 66ชั่วโมง
6001102478   สมิทธ์   เดือนดาว : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102479   สศิรา   เรืองรุ่งโรจน์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102480   สินีนุช   โม้ป้อ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102481   สิรารัตน์   เสลา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102482   สิริยากร   ฟูวัน : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102484   สุชาติ   แสงจิ่ง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102486   สุดารัตน์   วุฒิ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102487   สุทธิดา   จังหวัดกลาง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102488   สุธาสินี   พินิจการ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102490   สุพรรณ   ทิพย์พนาพันธุ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102491   สุพรรษา   ฟักชาวนา : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102492   สุภณิดา   กุลโคตร : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102493   สุภาณี   หมีนกาด้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102495   สุภาวรรณ   จันทะนาม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102496   สุภิดาว   ดอกชะบา : พืชสวน 108ชั่วโมง
6001102497   สุมาลี   รุ่งฐิดาภากุล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102498   สุรชัช   มีบุญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102500   สุวรรณภา   พองเสียง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102501   สุวิมล   บัวภา : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102502   หนึ่งอรทัย   สุขยิ่ง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102504   หัถยา   คำจันทร์วงค์ : พืชสวน 60ชั่วโมง
6001102505   อดิศร   ดอกคำนุ่ม : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102506   อนุทัย   ชัยเดช : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102507   อนุวัต   กอกัน : พืชสวน 99ชั่วโมง
6001102508   อมรรัตน์   แก้วดอนรี : พืชสวน 75ชั่วโมง
6001102510   อรนภา   การดี : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102511   อรอุษา   พูลศิริคช : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102512   อัยลดา   เดือนไธสง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102513   นายอาทิตย์   นันตาวงค์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102514   อาภาพร   สีบุ : พืชสวน 24ชั่วโมง
6001102515   อารยา   เอี่ยมสอาด : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102517   อินทิยา   บัวขอด : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102518   อุทัย   จะแต๊ะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102519   เอกชัย   เชื้องาม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102520   เอกรัตน์   สวนใต้ : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102521   ไอสุรีย์   คุ้มสมบัติ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102522   อรณิชา   ศรีเสาวรัก : พืชสวน 39ชั่วโมง
6101101384   นางสาวภัทรพร   อ้วนมะโฮง : พืชไร่ 72ชั่วโมง
6101101385   นางสาวเมธาวี   กามานคร : พืชไร่ 78ชั่วโมง
6101101386   นายนัทธพงศ์   วงศ์วิศิษฏ์ชัย : พืชไร่ 78ชั่วโมง
6101102301   นายกนกฉัตร   ไชยฟู : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102302   นางสาวกนกอร   ผึ่งแผ่ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102303   นางสาวกรรณิการ์   แก้วยงกฎ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102304   นายกฤษธร   อุ่นใจ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102305   นายกลวัชร   ถาพยอม : พืชสวน 27ชั่วโมง
6101102306   นางสาวกัญญารัตน์   พรหมพชร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102307   นางสาวกัญญารัตน์   สายยิ้ม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102308   นางสาวกานดา   จ้อยหนองบัว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102309   นายกิตตินันท์   มังคละ : พืชสวน 104ชั่วโมง
6101102310   นายกิตติศักดิ์   กาญจนันท์ : พืชสวน 72ชั่วโมง
6101102312   นายจงรักษ์   หนูช่วย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102313   นายจรัญ   คันธะระ : พืชสวน 75ชั่วโมง
6101102314   นายจักรพงศ์   เมืองขวา : พืชสวน 33ชั่วโมง
6101102315   นางสาวจันทร์จิรา   พรมแก้ว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102316   นางสาวจันทร์จิรา   ศรศิลป์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102317   Mr.Chanthavong   Chanthakhot : พืชสวน 75ชั่วโมง
6101102318   นายจาตุรันต์   นันทศักดิ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102319   นางสาวจามจุรี   สิทธิฤกษ์ : พืชสวน 66ชั่วโมง
6101102320   นางสาวจิตรานุช   สุทธหลวง : พืชสวน 81ชั่วโมง
6101102321   นางสาวจินทภา   มาครอง : พืชสวน 63ชั่วโมง
6101102322   นางสาวจิรารัตน์   เนื้อนวลจันทร์ : พืชสวน 51ชั่วโมง
6101102323   นางสาวจีรวรรณ   ลิบือ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102324   นางสาวจุฑามาศ   แก้วนิล : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102325   นายเจมรัฐ   เตียงเกตุ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102326   นายฉันทวัต   ตั๋นนิ้ว : พืชสวน 81ชั่วโมง
6101102327   นางสาวชฎาภรณ์   เรืองคำ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102328   นางสาวชนาภา   ดิแฮ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102329   นางสาวชนิกานต์   ทาทราย : พืชสวน 96ชั่วโมง
6101102330   นางสาวชนิกานต์   วาริน : พืชสวน 93ชั่วโมง
6101102331   นางสาวชนิดา   เพชรจิตร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102332   นางสาวชรัญธร   โคตรไกรสร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102333   นางสาวชลธิชา   วงษ์น้อย : พืชสวน 57ชั่วโมง
6101102334   นางสาวชลธิชา   สุธรรมฤทธิ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102335   นายชลาวุธ   ฟองวรรณา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102336   นายชลิต   พนมไพร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102337   นายชัยวุฒิ   วงค์ใหญ่ : พืชสวน 66ชั่วโมง
6101102338   นายชาญชัย   อาชาประดิษฐ์ : พืชสวน 105ชั่วโมง
6101102339   นายชาญณรงค์   ปักษี : พืชสวน 54ชั่วโมง
6101102341   นายไชยวัฒน์   เพชรศรีเจริญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102342   นายญาณธร   ทรัพย์สิน : พืชสวน 69ชั่วโมง
6101102343   นางสาวญาณิศา   ยอดคำ : พืชสวน 75ชั่วโมง
6101102344   นายฐากูร   คงทอง : พืชสวน 117ชั่วโมง
6101102345   นางสาวฐิติวรดา   วอนอก : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102346   นางสาวณทิตา   มณีขัติยะ : พืชสวน 102ชั่วโมง
6101102347   นางสาวณัฐฑริกา   เพิ่มเขียว : พืชสวน 81ชั่วโมง
6101102348   นางสาวณัฐณิชา   เรือนคำฟู : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102349   นายณัฐนิช   ไชยแขวง : พืชสวน 48ชั่วโมง
6101102350   นายณัฐพงศ์   ปันทะวงค์ : พืชสวน 60ชั่วโมง
6101102351   นายณัฐพล   สายแวว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102352   นายณัฐภูมิ   เชษฐ์สิริพัฒ : พืชสวน 30ชั่วโมง
6101102354   นายณัฐวุฒิ   แสงสุวรรณ์ : พืชสวน 54ชั่วโมง
6101102355   นางสาวณิชาภัทร   ทาเศรษฐ : พืชสวน 117ชั่วโมง
6101102356   นางสาวดวงกมล   ธรรมชัย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102357   นางสาวดวงแก้ว   อาซอง : พืชสวน 78ชั่วโมง
6101102358   นางสาวดารารัตน์   หน่อคำหล้า : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102359   นายตะวัน   จันทร์ต๊ะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102360   นางสาวทิพวัลย์   คำธารา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102361   นางสาวทิพาพร   แสนอินต๊ะ : พืชสวน 91ชั่วโมง
6101102362   นางสาวทิมาพร   กิมาคม : พืชสวน 104ชั่วโมง
6101102363   นายเทิดพงศ์   สว่างวงษ์ : พืชสวน 51ชั่วโมง
6101102364   นายเทียนชัย   คำแสง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102365   นายธงไชย   แดงมาลี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102366   นายธนภัทร   ธนันท์กุล : พืชสวน 99ชั่วโมง
6101102367   นางสาวธนัญญา   ศักดิ์พุ่ม : พืชสวน 69ชั่วโมง
6101102368   นายธนากร   ทานุเมาะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102369   นายธรรมวิทย์   นิลศิลา : พืชสวน 66ชั่วโมง
6101102370   นางสาวธัชพรรณ   สารคำ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102371   นางสาวธัญลักษณ์   สมสวัสดิ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102372   นางสาวธันย์ชนก   ค้างสำโรง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102373   นางสาวธารารัตน์   กันทิยะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102374   นายธิตินันท์   เค้าอ้น : พืชสวน 72ชั่วโมง
6101102375   นายธีรชัย   เย็นใจ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102376   นายธีรดนย์   อินต๊ะศิลป์ : พืชสวน 15ชั่วโมง
6101102377   นายธีรพงศ์   กาญจนพันธ์บุญ : พืชสวน 15ชั่วโมง
6101102378   นายธีรพงษ์   จันปัญญา : พืชสวน 39ชั่วโมง
6101102380   นายธีระพงษ์   จันทะบุตร : พืชสวน 57ชั่วโมง
6101102381   นางสาวนฤมล   เกิดพงษ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102382   นางสาวนวพรรษ   ไชยธรรม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102383   นายนวัช   เพียรกิจจำรัส : พืชสวน 87ชั่วโมง
6101102384   นางสาวนัฏธญา   บุญมี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102385   นางสาวนัฐวรรณ   แซ่ลี้ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102387   นายนันทภพ   สีม่วง : พืชสวน 33ชั่วโมง
6101102388   นางสาวนัยนา   คำสว่าง : พืชสวน 99ชั่วโมง
6101102389   นางสาวนาตยา   หลักใหล : พืชสวน 107ชั่วโมง
6101102390   นายบุณยวัชร์   คำเเดง : พืชสวน 48ชั่วโมง
6101102391   นางสาวประภาพร   มณีย์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102392   นางสาวประภารัตน์   วงวิราช : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102393   นางสาวปวีณา   พาพุทธา : พืชสวน 45ชั่วโมง
6101102394   นางสาวปวีณา   สุต้น : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102395   นางสาวปวีณา   อ่อนทองหลาง : พืชสวน 45ชั่วโมง
6101102396   นายปัณณทัต   สอนศรี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102397   นางสาวปิยะธิดา   สัจนวล : พืชสวน 42ชั่วโมง
6101102398   นางสาวปิยะนุช   จันทร์แก้ว : พืชสวน 93ชั่วโมง
6101102399   นายปุณณเมธ   พรมราช : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102400   นายพงศกร   คำวงศ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102401   นายพงศ์ศิริ   บุญกอด : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102402   นายพรชัย   สุขแสงสว่าง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102403   นางสาวพรรณประภา   นาศา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102404   นางสาวพัชรศรี   แซ่เฮ้อ : พืชสวน 72ชั่วโมง
6101102405   นางสาวพัชราภา   งามขำ : พืชสวน 45ชั่วโมง
6101102406   นายพัฒน์ฐพงษ์   กันทา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102407   นายพันธกานต์   ลำดับ : พืชสวน 48ชั่วโมง
6101102408   นายพันธฤทธิ์   วิธี : พืชสวน 51ชั่วโมง
6101102409   นางสาวพิมพิกา   อาภรณ์เลิศสุข : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102410   นายพีรดนย์   โพธิ์ชัย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102411   นายพุฒิพงษ์   โปธาจุ่ม : พืชสวน 114ชั่วโมง
6101102412   นางสาวภญิดา   วงค์ษา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102414   นางสาวมณีรัตน์   ฉ่ำฉิมพลี : พืชสวน 96ชั่วโมง
6101102415   นางสาวมัชฌิมา   ดีขะนุ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102416   นางสาวมัลลิกา   เหมือนขุนทด : พืชสวน 78ชั่วโมง
6101102417   นายมาโนด   วงอินทร์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102418   นางสาวเมทิณี   จีนา : พืชสวน 105ชั่วโมง
6101102420   นางสาวยอง   ซาเย็น : พืชสวน 114ชั่วโมง
6101102421   นางสาวยุพดี   ชารี : พืชสวน 90ชั่วโมง
6101102422   นางสาวยุพิน   ภารกุล : พืชสวน 116ชั่วโมง
6101102424   นายรัชชานนท์   วงค์ไชย : พืชสวน 42ชั่วโมง
6101102425   นางสาวรัตน์มณี   สีชาทุม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102426   นางสาวรัตนากร   เกษี : พืชสวน 90ชั่วโมง
6101102427   นายราเชนทร์   ใคร่ครวญ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102428   นางสาวรติกร   เจริญตา : พืชสวน 109ชั่วโมง
6101102429   นายรุ่งรวิน   เก่งกาจ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102430   นายรุสลาน   กาซอ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102432   นางสาววรรณทนา   ศิยะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102433   นางสาววรรณพร   เกษาพร : พืชสวน 57ชั่วโมง
6101102434   นางสาววรัญญา   อินทร์สุข : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102435   นายวัชรพล   สังข์สิงห์ : พืชสวน 66ชั่วโมง
6101102436   นายวัชระ   คันทะสาร : พืชสวน 87ชั่วโมง
6101102438   นางสาววันวิสา   สมนึก : พืชสวน 78ชั่วโมง
6101102439   นายวัศพล   แบนใจวาง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102440   นายวิญญู   เทียนสว่าง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102441   นายวิทยา   เหมอโบกุ : พืชสวน 93ชั่วโมง
6101102442   นายวิทวัฒน์   ศิริ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102443   นางสาววิภา   หมื่อแล : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102444   นางสาววิระวรรณ   ชื่นทิม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102445   นางสาววิริยา   ชนะชัย : พืชสวน 75ชั่วโมง
6101102446   นางสาววิลาสิณี   มุ่งมาตย์ : พืชสวน 69ชั่วโมง
6101102447   นายวีระชัย   บุบผาสังข์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102448   นายวีระวุฒิ   วิระราช : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102449   นายวีรากร   วรกิจ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102450   นายวุฒิพงษ์   นันตี : พืชสวน 45ชั่วโมง
6101102451   นางสาวศตกมล   พรมจวง : พืชสวน 81ชั่วโมง
6101102452   นายศตวรรษ   ศรีสม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102453   นางสาวศศิกัลยา   คำตา : พืชสวน 93ชั่วโมง
6101102454   นางสาวศศิพิมพ์   ศรีโสภาบุปผา : พืชสวน 120ชั่วโมง