โครงการจ้ดทำรถกระทงและขบวนเพื่อเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 01/10/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/12/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901102301   นางสาวกชกร   อินหน่อ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 27ชั่วโมง
5901102303   นางสาวกนกพร   สิทธิปราณี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102305   นางสาวกนกวรรณ   วณิชย์ศิริโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 15ชั่วโมง
5901102306   นางสาวกรนภา   กงชัย : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102307   นางสาวกรรณธิมา   ชาญนรา : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102308   นายกรวิชญ์   สุดใจวงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
5901102309   นายกฤตพจน์   อธิพรหม : พืชสวน (ไม้ผล) 15ชั่วโมง
5901102310   นายกฤษฎา   เทศนำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 15ชั่วโมง
5901102312   นางสาวกัญญาณัฐ   ทาสี : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102313   นางสาวกันตยา   แก้วสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
5901102315   นางสาวกาญจนา   เสมอโภค : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102321   นายคริษฐ์   ลีลาด : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102323   นายจะชะทู   พาเผอ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102327   นางสาวจาฬุพร   อินวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102328   นางสาวจิรนันท์   พรมศรีจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 39ชั่วโมง
5901102329   นางสาวจิรพรรณ   ขันทะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5901102330   นางสาวจิราพร   เตจ๊ะฝั้น : พืชสวน (ไม้ผล) 27ชั่วโมง
5901102334   นางสาวเจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 21ชั่วโมง
5901102336   นางสาวเฉลิมศรี   ทองพึ่งสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5901102338   นางสาวธัญญมาส   พัฒนคำแป้น : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102339   นายชัยณรงค์   นิ่มมณี : พืชสวน (ไม้ผล) 33ชั่วโมง
5901102342   นายไชยรัตน์   จำปาดิบ : พืชสวน (ไม้ผล) 27ชั่วโมง
5901102344   นางสาวฌาลิตา   สิงใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 90ชั่วโมง
5901102345   นางสาวฐานิชสรณ์   วรรณศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
5901102346   นายฐิติกร   ยศทวี : พืชสวน (พืชผัก) 9ชั่วโมง
5901102349   นางสาวฐิติภรณ์   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 102ชั่วโมง
5901102350   นายณรงค์ชัย   ทองเงิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102351   นางสาวณัชชา   นรทศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5901102352   นางสาวณัฐชยา   ชุ่มวงค์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5901102354   นางสาวณัฐณิชา   พรมรักษา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102355   นางสาวณัฐธิดา   เกิดวิชิต : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102356   นางสาวณัฐพร   ไชยปัญญา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102358   นางสาวณิชกานต์   กังวาล : พืชสวน (พืชผัก) 45ชั่วโมง
5901102359   นายดรัณภพ   เกตุตรง : พืชสวน (พืชผัก) 57ชั่วโมง
5901102360   นางสาวดลยากิต   สมจิตร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5901102361   นางสาวดวงฤทัย   มาศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 69ชั่วโมง
5901102362   นางสาวดาวรีย์   บุญเกิด : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102366   นายเทพบดี   กีตา : พืชสวน (ไม้ผล) 27ชั่วโมง
5901102367   นายธนวินท์   พิสัยเลิศ : พืชสวน (พืชผัก) 51ชั่วโมง
5901102371   นายธเนศพล   โสภาบุตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 72ชั่วโมง
5901102372   นางสาวธมลวรรณ   ปาสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 42ชั่วโมง
5901102379   นางสาวธารีรัตน์   ขามอรุณ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102380   นายธีรภัทร์   จุ่มปี๋ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5901102381   นางสาวนัฑริกา   บุดดี : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
5901102383   นางสาวนิติยา   เอี่ยมศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 9ชั่วโมง
5901102385   นายนิรมิต   แรงดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102386   นายเนติวัฒน์   ใจทองคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102388   นางสาวใบเฟิร์น   แป้นเงิน : พืชสวน (พืชผัก) 54ชั่วโมง
5901102389   นางสาวปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102390   นางสาวปนัดดา   ใจเที่ยงธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 102ชั่วโมง
5901102391   นางสาวประวัณรัตน์   ใจสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 57ชั่วโมง
5901102394   นายปองภพ   ภาสวรโรจน์กุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 39ชั่วโมง
5901102395   นางสาวปาริฉัตร   หมื่นไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102396   นางสาวปาลินี   ประทุม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 30ชั่วโมง
5901102398   นายปีเสือ   สะรุโณ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102399   นายพงศ์เทพ   ชะนะพ้อง : พืชสวน (ไม้ผล) 30ชั่วโมง
5901102401   นางสาวพชรพร   สรอินทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 30ชั่วโมง
5901102403   นางสาวพรพรรณ   แสงสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102405   นางสาวพรพิมล   สีเม้า : พืชสวน (ไม้ผล) 39ชั่วโมง
5901102406   นางสาวพลอย   นามมนตรี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102409   นางสาวพัชราภรณ์   อุดมพันธ์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102414   นางสาวพิชญาภา   ชินารักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
5901102415   นายพิทยา   อินปากดี : พืชสวน (พืชผัก) 33ชั่วโมง
5901102417   นางสาวพุทธพร   กสิกร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 114ชั่วโมง
5901102420   นางสาวภัทราพร   ไพศาลนันท์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102423   นายภูธเรศ   กาบเกตุ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102424   นายภูริทัต   กองบุญสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
5901102426   นายมงคล   ยาวยวน : พืชสวน (ไม้ผล) 48ชั่วโมง
5901102428   นางสาวมณีกานต์   พนะสันต์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102430   นางสาวมยุริน   เกี๋ยงมะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102432   นางสาวมุกรินทร์   เสเล : พืชสวน (ไม้ผล) 30ชั่วโมง
5901102433   นางสาวเมทินี   วงค์ตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102434   นายเมธา   โทไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102435   นายยุทธศาสตร์   โคะเจ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102436   นางสาวยุพารัตน์   ห่อกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5901102438   นายรัชชานนท์   แก้วพา : พืชสวน (พืชผัก) 15ชั่วโมง
5901102444   นายวทัญญู   จั่นพงษ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102446   นายวรวัฒน์   สติดี : พืชสวน (พืชผัก) 42ชั่วโมง
5901102448   นางสาววันทนา   ผิวขำ : พืชสวน (พืชผัก) 39ชั่วโมง
5901102449   นางสาววัลภา   อินกับจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
5901102450   นางสาววัลภาพร   วิเศษวงษา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102451   นางสาววาฐิณี   สวัสดิ์พูน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102452   นางสาววาทิยา   เผือดนอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102453   นางสาววาสนา   แสนสามารถ : พืชสวน (พืชผัก) 87ชั่วโมง
5901102454   นางสาววิชุดา   หม้อดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102455   นายวิทวัส   น้อยหัวหาด : พืชสวน (พืชผัก) 87ชั่วโมง
5901102456   นางสาววิภาวรรณ   บุญเรือง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102458   นายวีระชัย   หีตเพ็ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 84ชั่วโมง
5901102459   นางสาวศรสวรรค์   สายทรัพย์สิน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102460   นางสาวศศิภา   นามแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 114ชั่วโมง
5901102461   นางสาวศศิวิมล   เทียมชนะ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102462   นางสาวศศิวิมล   สุกิน : พืชสวน (พืชผัก) 45ชั่วโมง
5901102463   นางสาวศันสนีย์   มาใหม่ : พืชสวน (ไม้ผล) 102ชั่วโมง
5901102464   นางสาวศิรินธร   สุดคิด : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102465   นางสาวศิริพร   ศรีเกิน : พืชสวน (พืชผัก) 27ชั่วโมง
5901102466   นางสาวศุธิษา   นาจารย์ : พืชสวน (พืชผัก) 33ชั่วโมง
5901102468   นางสาวสริญญา   คำสุข : พืชสวน (พืชผัก) 9ชั่วโมง
5901102469   นางสาวสายพิน   เจริญวนาสันติ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102470   นายสิงหา   มะเชอพะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102472   นายสุกนต์ธี   ลำพรหมสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 51ชั่วโมง
5901102473   นางสาวสุดารัตน์   อินอ่อน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 9ชั่วโมง
5901102474   นางสาวสุตาภัทร   ถนอมธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5901102475   นางสาวสุทธิดา   กันทยะ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102476   นางสาวโชติกา   จินะราช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102480   นางสาวสุมาลี   ดานขุนทด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102481   นางสาวสุมิตรา   กุตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102483   นายสุวัฒน์ชัย   ต๊ะน้ำอ่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 45ชั่วโมง
5901102484   นายแสงชัย   ยอดกันทอน : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102488   นายอนนต์   วิเชียรเลิศ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102490   นางสาวอรพรรณ   เชาวน์เกษม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102496   นางสาวอาริษา   ศรีทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102497   นางสาวอาริสา   คำมะนิตย์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102498   นายอิศระยุทธ์   ยงเพชร : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102499   นายอุดมศักดิ์   ใจทาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 51ชั่วโมง
5901102501   นายเอกพล   พวงทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
5901102504   นางสาวฮาลหวา   กอซา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102508   นางสาวปราณิศา   พาลึก : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102509   นางสาวไอรดา   ภู่ทิพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102301   นางสาวกนกวรรณ   ภู่ด้วง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102302   นางสาวกนกวรรณ   อาจหาญ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102303   นางสาวกมลรัตน์   ศรีจักร์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102306   นายกฤติพงศ์   วงค์ปาลีย์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102307   นายกฤษฎา   วันธงไชย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102308   นายกลทัฐ   บุญรัตน์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102309   นางสาวกัญจนา   ปาประกัง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102310   นายกัมปนาท   สมรุส : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102312   นางสาวกัลยาภัสร์   ดำบัว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102313   นางสาวกาญจนา   วงษ์มณี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102314   นายกิตติคุณ   จันทร์แก้ว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102315   นายกิตติพงษ์   บุญชุม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102316   นายกิตติพัฒน์   จันทร์ใจ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102317   นางสาวเกวลิน   ฟูกัน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102318   นางสาวเกศินี   แสงสรีจันทร์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102320   นายขวัญชัย   วงค์ถาติ๊บ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102321   นางสาวคมคาย   ทะบือ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102322   นายคุณานนต์   ศรีสมบัติ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102323   นางสาวจันทกานต์   กล้าหาญ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102325   นายชณธนรรธน์   ซอตา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102327   นายจิรายุ   แดงคำดี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102328   นายจิรายุ   พรหมประทานเดชา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102329   นางสาวจุฑาภรณ์   สีมาคำ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102331   นางสาวจุฑารัตน์   บริบูรณ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102332   นางสาวจุฬารักษ์   คำลือ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102333   นางสาวจุฬาลักษณ์   เรียงยาย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102335   นางสาวชนัญชิดา   ธรรมชาติ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102336   นายชนาธิป   สุขทรัพย์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102337   นายชราวุฒิ   ยุบไธสง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102339   นางสาวชาลิสา   อ่อนประสพ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102345   นายณัฐพงศ์   นพรเกตุประธาน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102346   นายณัฐพงษ์   ใจวรรณ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102347   นายณัฐพล   พัฒนะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102348   นายณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102349   นายณัฐิวุฒิ   สีตุ้ยเลิง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102353   นายทรัพย์ศิริ   จงจอหอ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102354   นางสาวทักษีณา   เพชรประกายไพร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102356   นางสาวทิพย์เกษร   ทองแสงธรรม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102357   นางสาวทิพยา   จันทร์หอม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102358   นายธนโชติ   ม่งจี้ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102359   นางสาวธนพรรณ   พลับพลา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102360   นายธนพล   ชาระ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102361   นายธนพล   รัตนจันทร์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102363   นายธนสาร   ทองขำ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102364   นายธนาพล   เชาวลิต : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102365   นายธนารักษ์   บัวงาม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102367   นายธรณินทร์   ไชยกระเชียง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102368   นายธรรมชาติ   ทีเจริญวารี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102372   นางสาวธีญารัตน์   ถิ่นที่ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102373   นายธีรดนย์   มลิเครือ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102374   นายธีรภัทร   เมณกูล : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102375   นายธีระวุฒิ   คำมา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102376   นายนครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102378   นางสาวนนทพร   แตงรื่น : พืชสวน 21ชั่วโมง
6001102380   นายนพเก้า   สีนวล : พืชสวน 96ชั่วโมง
6001102381   นางสาวนพมาศ   ชุมภูมี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102382   นางสาวนภัสรพี   หมื่นอุสาห์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102383   นางสาวนรากรณ์   เรืองศรี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102384   นางสาวนลินี   พรหมสังข์ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102386   นายนัทธพงศ์   แก้ววิทูร : พืชสวน 15ชั่วโมง
6001102388   นางสาวน้ำฝน   ชาภักดี : พืชสวน 75ชั่วโมง
6001102389   นายนิติกร   แก้วเล็ก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102391   นายนิรุช   สิงห์อุปโป : พืชสวน 117ชั่วโมง
6001102393   นายบุญรภัทร   บุญแก้ว : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102396   นางสาวปนิดา   ด้านเนาลา : พืชสวน 24ชั่วโมง
6001102401   นายปริญญา   คำภูแสน : พืชสวน 21ชั่วโมง
6001102402   นางสาวปวีณา   วงศ์แวว : พืชสวน 42ชั่วโมง
6001102404   นางสาวปัทมพร   เพียรพยายาม : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102405   นางสาวปาริชาติ   เชื้อหมอ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102406   นายเป็ณไท   ชมัฒพงษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102410   นายพฤกษ์   ศรีตะวัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102411   นางสาวพัชรินทร์   เปนะนาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102415   นางสาวพิมพกานต์   รูปสูง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102417   นางสาวพิมรภา   คำภีระ : พืชสวน 21ชั่วโมง
6001102418   นางสาวพีรดา   คำแก้ว : พืชสวน 69ชั่วโมง
6001102420   นายพุฒิพงษ์   ยุติวงษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102422   นางสาวแพรพลอย   โพธิสง่า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102423   นางสาวภัทรวดี   ทองหล่อ : พืชสวน 21ชั่วโมง
6001102424   นางสาวภัทรา   แก้วมีสี : พืชสวน 51ชั่วโมง
6001102425   นางสาวภันทิรา   ทาคำมา : พืชสวน 111ชั่วโมง
6001102426   นายภานุพันธ์   ตาจันทร์ดี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102427   นายภานุวัฒน์   นันทะเส : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102429   นางสาวมัณฑนา   บุญเจือ : พืชสวน 57ชั่วโมง
6001102430   นางสาวมินตรา   โวหาญกล้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102431   นายมุสลีมีน   แวหามะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102432   นางสาวยศธร   เกตุหิรัญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102434   นางสาวรวินันท์   หมาดสุวรรณ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102435   นางสาวรวีภัทร์   เยี่ยมสวัสดิ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102436   นางสาวรังสิยา   ธรรมขันแก้ว : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102437   นางสาวรัชนก   ชูวิทย์ : พืชสวน 30ชั่วโมง
6001102438   นางสาวรัชนีกร   ธรรมลังกา : พืชสวน 30ชั่วโมง
6001102439   นางสาวรัชนีกร   มาเปียง : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102440   นายราเชนทร์   วินากร : พืชสวน 24ชั่วโมง
6001102441   นางสาวรุจิรา   ศรีใจแก้ว : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102442   นางสาวลักคณาพร   วรรณประเสริฐ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102444   นายวรพล   อรุณพันธุ์ : พืชสวน 15ชั่วโมง
6001102445   นางสาววรวลัญช์   แก้ววิโรจน์ : พืชสวน 99ชั่วโมง
6001102446   นายวรวุฒิ   ติ๊บปุ๊ด : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102448   นางสาววรารัตน์   อินทร์ต๊ะกอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102450   นายวรินทร   แสนกล้า : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102451   นายวรุฒ   สุนทรตุน : พืชสวน 57ชั่วโมง
6001102452   นายวัชรกร   บุตรแวง : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102454   นายวัชรากร   ร่องน่าน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102455   นางสาววันเพ็ญ   โสภาคย์คุณธรรม : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102457   นายวิรัตน์   ประชายินดี : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102458   นางสาววิรัสยา   แก้วสุวรรณ์ : พืชสวน 102ชั่วโมง
6001102459   นางสาววิลาวรรณ   เปรมใจ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102461   นายวุฒิชัย   ลักษณะวิลัย : พืชสวน 21ชั่วโมง
6001102463   นางสาวศลิษา   แสงพระจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102465   นางสาวศิริกัลยา   ระฆังทอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102466   นางสาวศิริพร   ทับทิมจันทร์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102467   นางสาวศิริพร   หมื่นอาษา : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102468   นางสาวศิริรักษ์   คำบุญเรือง : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102470   นางสาวศิริลักษณ์   บุตดียานาง : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102471   นายศุภกร   อ้อยยาว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102473   นายศุภกิจ   ศิริเฉลิม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102474   นางสาวศุภรัตน์   เกิดทอง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102475   นายศุภฤกษ์   รัศมี : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102476   นายสมชาย   ยอดเงิน : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102477   นางสาวสมฤทัย   เอี่ยมสุพรรณ : พืชสวน 66ชั่วโมง
6001102478   นายสมิทธ์   เดือนดาว : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102479   นางสาวสศิรา   เรืองรุ่งโรจน์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102480   นางสาวสินีนุช   โม้ป้อ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102481   นางสาวสิรารัตน์   เสลา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102482   นางสาวสิริยากร   ฟูวัน : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102484   นายสุชาติ   แสงจิ่ง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102486   นางสาวสุดารัตน์   วุฒิ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102487   นางสาวสุทธิดา   จังหวัดกลาง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102488   นางสาวสุธาสินี   พินิจการ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102490   นายสุพรรณ   ทิพย์พนาพันธุ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102491   นางสาวสุพรรษา   ฟักชาวนา : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102492   นางสาวสุภณิดา   กุลโคตร : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102493   นางสาวสุภาณี   หมีนกาด้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102495   นางสาวสุภาวรรณ   จันทะนาม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102496   นางสาวสุภิดาว   ดอกชะบา : พืชสวน 108ชั่วโมง
6001102497   นางสาวสุมาลี   รุ่งฐิดาภากุล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102498   นายสุรชัช   มีบุญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102500   นางสาวสุวรรณภา   พองเสียง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102501   นางสาวสุวิมล   บัวภา : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102502   นางสาวหนึ่งอรทัย   สุขยิ่ง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102504   นางสาวหัถยา   คำจันทร์วงค์ : พืชสวน 60ชั่วโมง
6001102505   นายอดิศร   ดอกคำนุ่ม : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102506   นายอนุทัย   ชัยเดช : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102507   นายอนุวัต   กอกัน : พืชสวน 99ชั่วโมง
6001102508   นางสาวอมรรัตน์   แก้วดอนรี : พืชสวน 75ชั่วโมง
6001102510   นางสาวอรนภา   การดี : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102511   นางสาวอรอุษา   พูลศิริคช : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102512   นางสาวอัยลดา   เดือนไธสง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102513   นายอาทิตย์   นันตาวงค์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102514   นางสาวอาภาพร   สีบุ : พืชสวน 24ชั่วโมง
6001102515   นางสาวอารยา   เอี่ยมสอาด : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102517   นางสาวอินทิยา   บัวขอด : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102518   นายอุทัย   จะแต๊ะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102519   นายเอกชัย   เชื้องาม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102520   นายเอกรัตน์   สวนใต้ : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102521   นางสาวไอสุรีย์   คุ้มสมบัติ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6001102522   นางสาวอรณิชา   ศรีเสาวรัก : พืชสวน 39ชั่วโมง
6101101384   นางสาวภัทรพร   อ้วนมะโฮง : พืชไร่ 72ชั่วโมง
6101101385   นางสาวเมธาวี   กามานคร : พืชไร่ 78ชั่วโมง
6101101386   นายนัทธพงศ์   วงศ์วิศิษฏ์ชัย : พืชไร่ 78ชั่วโมง
6101102301   นายกนกฉัตร   ไชยฟู : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102302   นางสาวกนกอร   ผึ่งแผ่ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102303   นางสาวกรรณิการ์   แก้วยงกฎ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102304   นายกฤษธร   อุ่นใจ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102305   นายกลวัชร   ถาพยอม : พืชสวน 27ชั่วโมง
6101102306   นางสาวกัญญารัตน์   พรหมพชร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102307   นางสาวกัญญารัตน์   สายยิ้ม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102308   นางสาวกานดา   จ้อยหนองบัว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102309   นายกิตตินันท์   มังคละ : พืชสวน 104ชั่วโมง
6101102310   นายกิตติศักดิ์   กาญจนันท์ : พืชสวน 72ชั่วโมง
6101102312   นายจงรักษ์   หนูช่วย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102313   นายจรัญ   คันธะระ : พืชสวน 75ชั่วโมง
6101102314   นายจักรพงศ์   เมืองขวา : พืชสวน 33ชั่วโมง
6101102315   นางสาวจันทร์จิรา   พรมแก้ว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102316   นางสาวจันทร์จิรา   ศรศิลป์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102317   Mr.Chanthavong   Chanthakhot : พืชสวน 75ชั่วโมง
6101102318   นายจาตุรันต์   นันทศักดิ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102319   นางสาวจามจุรี   สิทธิฤกษ์ : พืชสวน 66ชั่วโมง
6101102320   นางสาวจิตรานุช   สุทธหลวง : พืชสวน 81ชั่วโมง
6101102321   นางสาวจินทภา   มาครอง : พืชสวน 63ชั่วโมง
6101102322   นางสาวจิรารัตน์   เนื้อนวลจันทร์ : พืชสวน 51ชั่วโมง
6101102323   นางสาวจีรวรรณ   ลิบือ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102324   นางสาวจุฑามาศ   แก้วนิล : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102325   นายเจมรัฐ   เตียงเกตุ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102326   นายฉันทวัต   ตั๋นนิ้ว : พืชสวน 81ชั่วโมง
6101102327   นางสาวชฎาภรณ์   เรืองคำ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102328   นางสาวชนาภา   ดิแฮ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102329   นางสาวชนิกานต์   ทาทราย : พืชสวน 96ชั่วโมง
6101102330   นางสาวชนิกานต์   วาริน : พืชสวน 93ชั่วโมง
6101102331   นางสาวชนิดา   เพชรจิตร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102332   นางสาวชรัญธร   โคตรไกรสร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102333   นางสาวชลธิชา   วงษ์น้อย : พืชสวน 57ชั่วโมง
6101102334   นางสาวชลธิชา   สุธรรมฤทธิ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102335   นายชลาวุธ   ฟองวรรณา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102336   นายชลิต   พนมไพร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102337   นายชัยวุฒิ   วงค์ใหญ่ : พืชสวน 66ชั่วโมง
6101102338   นายชาญชัย   อาชาประดิษฐ์ : พืชสวน 105ชั่วโมง
6101102339   นายชาญณรงค์   ปักษี : พืชสวน 54ชั่วโมง
6101102341   นายไชยวัฒน์   เพชรศรีเจริญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102342   นายญาณธร   ทรัพย์สิน : พืชสวน 69ชั่วโมง
6101102343   นางสาวญาณิศา   ยอดคำ : พืชสวน 75ชั่วโมง
6101102344   นายฐากูร   คงทอง : พืชสวน 117ชั่วโมง
6101102345   นางสาวฐิติวรดา   วอนอก : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102346   นางสาวณทิตา   มณีขัติยะ : พืชสวน 102ชั่วโมง
6101102347   นางสาวณัฐฑริกา   เพิ่มเขียว : พืชสวน 81ชั่วโมง
6101102348   นางสาวณัฐณิชา   เรือนคำฟู : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102349   นายณัฐนิช   ไชยแขวง : พืชสวน 48ชั่วโมง
6101102350   นายณัฐพงศ์   ปันทะวงค์ : พืชสวน 60ชั่วโมง
6101102351   นายณัฐพล   สายแวว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102352   นายณัฐภูมิ   เชษฐ์สิริพัฒ : พืชสวน 30ชั่วโมง
6101102354   นายณัฐวุฒิ   แสงสุวรรณ์ : พืชสวน 54ชั่วโมง
6101102355   นางสาวณิชาภัทร   ทาเศรษฐ : พืชสวน 117ชั่วโมง
6101102356   นางสาวดวงกมล   ธรรมชัย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102357   นางสาวดวงแก้ว   อาซอง : พืชสวน 78ชั่วโมง
6101102358   นางสาวดารารัตน์   หน่อคำหล้า : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102359   นายตะวัน   จันทร์ต๊ะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102360   นางสาวทิพวัลย์   คำธารา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102361   นางสาวทิพาพร   แสนอินต๊ะ : พืชสวน 91ชั่วโมง
6101102362   นางสาวทิมาพร   กิมาคม : พืชสวน 104ชั่วโมง
6101102363   นายเทิดพงศ์   สว่างวงษ์ : พืชสวน 51ชั่วโมง
6101102364   นายเทียนชัย   คำแสง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102365   นายธงไชย   แดงมาลี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102366   นายธนภัทร   ธนันท์กุล : พืชสวน 99ชั่วโมง
6101102367   นางสาวธนัญญา   ศักดิ์พุ่ม : พืชสวน 69ชั่วโมง
6101102368   นายธนากร   ทานุเมาะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102369   นายธรรมวิทย์   นิลศิลา : พืชสวน 66ชั่วโมง
6101102370   นางสาวธัชพรรณ   สารคำ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102371   นางสาวธัญลักษณ์   สมสวัสดิ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102372   นางสาวธันย์ชนก   ค้างสำโรง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102373   นางสาวธารารัตน์   กันทิยะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102374   นายธิตินันท์   เค้าอ้น : พืชสวน 72ชั่วโมง
6101102375   นายธีรชัย   เย็นใจ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102376   นายธีรดนย์   อินต๊ะศิลป์ : พืชสวน 15ชั่วโมง
6101102377   นายธีรพงศ์   กาญจนพันธ์บุญ : พืชสวน 15ชั่วโมง
6101102378   นายธีรพงษ์   จันปัญญา : พืชสวน 39ชั่วโมง
6101102380   นายธีระพงษ์   จันทะบุตร : พืชสวน 57ชั่วโมง
6101102381   นางสาวนฤมล   เกิดพงษ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102382   นางสาวนวพรรษ   ไชยธรรม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102383   นายนวัช   เพียรกิจจำรัส : พืชสวน 87ชั่วโมง
6101102384   นางสาวนัฏธญา   บุญมี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102385   นางสาวนัฐวรรณ   แซ่ลี้ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102387   นายนันทภพ   สีม่วง : พืชสวน 33ชั่วโมง
6101102388   นางสาวนัยนา   คำสว่าง : พืชสวน 99ชั่วโมง
6101102389   นางสาวนาตยา   หลักใหล : พืชสวน 107ชั่วโมง
6101102390   นายบุณยวัชร์   คำเเดง : พืชสวน 48ชั่วโมง
6101102391   นางสาวประภาพร   มณีย์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102392   นางสาวประภารัตน์   วงวิราช : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102393   นางสาวปวีณา   พาพุทธา : พืชสวน 45ชั่วโมง
6101102394   นางสาวปวีณา   สุต้น : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102395   นางสาวปวีณา   อ่อนทองหลาง : พืชสวน 45ชั่วโมง
6101102396   นายปัณณทัต   สอนศรี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102397   นางสาวปิยะธิดา   สัจนวล : พืชสวน 42ชั่วโมง
6101102398   นางสาวปิยะนุช   จันทร์แก้ว : พืชสวน 93ชั่วโมง
6101102399   นายปุณณเมธ   พรมราช : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102400   นายพงศกร   คำวงศ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102401   นายพงศ์ศิริ   บุญกอด : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102402   นายพรชัย   สุขแสงสว่าง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102403   นางสาวพรรณประภา   นาศา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102404   นางสาวพัชรศรี   แซ่เฮ้อ : พืชสวน 72ชั่วโมง
6101102405   นางสาวพัชราภา   งามขำ : พืชสวน 45ชั่วโมง
6101102406   นายพัฒน์ฐพงษ์   กันทา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102407   นายพันธกานต์   ลำดับ : พืชสวน 48ชั่วโมง
6101102408   นายพันธฤทธิ์   วิธี : พืชสวน 51ชั่วโมง
6101102409   นางสาวพิมพิกา   อาภรณ์เลิศสุข : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102410   นายพีรดนย์   โพธิ์ชัย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102411   นายพุฒิพงษ์   โปธาจุ่ม : พืชสวน 114ชั่วโมง
6101102412   นางสาวภญิดา   วงค์ษา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102414   นางสาวมณีรัตน์   ฉ่ำฉิมพลี : พืชสวน 96ชั่วโมง
6101102415   นางสาวมัชฌิมา   ดีขะนุ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102416   นางสาวมัลลิกา   เหมือนขุนทด : พืชสวน 78ชั่วโมง
6101102417   นายมาโนด   วงอินทร์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102418   นางสาวเมทิณี   จีนา : พืชสวน 105ชั่วโมง
6101102420   นางสาวยอง   ซาเย็น : พืชสวน 114ชั่วโมง
6101102421   นางสาวยุพดี   ชารี : พืชสวน 90ชั่วโมง
6101102422   นางสาวยุพิน   ภารกุล : พืชสวน 116ชั่วโมง
6101102424   นายรัชชานนท์   วงค์ไชย : พืชสวน 42ชั่วโมง
6101102425   นางสาวรัตน์มณี   สีชาทุม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102426   นางสาวรัตนากร   เกษี : พืชสวน 90ชั่วโมง
6101102427   นายราเชนทร์   ใคร่ครวญ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102428   นางสาวรติกร   เจริญตา : พืชสวน 109ชั่วโมง
6101102429   นายรุ่งรวิน   เก่งกาจ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102430   นายรุสลาน   กาซอ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102432   นางสาววรรณทนา   ศิยะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102433   นางสาววรรณพร   เกษาพร : พืชสวน 57ชั่วโมง
6101102434   นางสาววรัญญา   อินทร์สุข : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102435   นายวัชรพล   สังข์สิงห์ : พืชสวน 66ชั่วโมง
6101102436   นายวัชระ   คันทะสาร : พืชสวน 87ชั่วโมง
6101102438   นางสาววันวิสา   สมนึก : พืชสวน 78ชั่วโมง
6101102439   นายวัศพล   แบนใจวาง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102440   นายวิญญู   เทียนสว่าง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102441   นายวิทยา   เหมอโบกุ : พืชสวน 93ชั่วโมง
6101102442   นายวิทวัฒน์   ศิริ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102443   นางสาววิภา   หมื่อแล : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102444   นางสาววิระวรรณ   ชื่นทิม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102445   นางสาววิริยา   ชนะชัย : พืชสวน 75ชั่วโมง
6101102446   นางสาววิลาสิณี   มุ่งมาตย์ : พืชสวน 69ชั่วโมง
6101102447   นายวีระชัย   บุบผาสังข์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102448   นายวีระวุฒิ   วิระราช : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102449   นายวีรากร   วรกิจ : พืชสวน 120ชั่วโมง