โครงการประชุมสมัยสามัญ "ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8"

วันที่เริ่มต้น 01/11/2561 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 04/11/2561 เวลา 15:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมสมัยสามัญ "ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8" ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมตามระเบียบและยุทธศาสตร์ของที่ประชุมดังกล่าว รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อประเด็นในการบริหารจัดการเรื่องสิทธิและการพัฒนานิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 28  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   4 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล