กิจกรรม "รู้จัก รักคณะผลิตกรรมการเกษตร" ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 09/09/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 09/09/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารเรียน ฟาร์มเกษตร ฐานเรียนรู้ คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5801102434   นายราชันย์   เเสงงาม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901101360   นายศรายุธ   หัสดง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901105309   นายกิตติ   สระแก้วมณี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901113314   นายธันย์ศรุต   กำเนิด : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113339   นายศันสนะ   วงศ์อ้าย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001105323   นายชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001122021   นางสาวธีรภัทร์   สีสันทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมยังส่งผลถึงนักศึกษา อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของนักศึกษาที่จะต้านทานกับปัญหา ขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาวะของนักศึกษา รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาพื้นฐานด้านการพัฒนาการดำรงชีวิตของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ด้วยการมีน้ำใจมีความรักให้คนรอบข้าง รักสถาบัน มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม

คณะผลิตกรรมการเกษตร จึงจัดโครงการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรม 1 "รู้จัก รักคณะผลิตกรรมการเกษตร"
เป็นกิจกรรมที่นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ และพื้นที่อาคารเรียน ฟาร์มต่างๆของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ว่าคณะผลิตฯ มีความเป็นมา มีฐานเรียนรู้ และมีสถานที่สำคญอะไรบ้าง เมื่อนักศึกษาเกิดความเข้าใจในพันธกิจและพื้นที่ในความรับผิดชอบของคณะแล้ว จะก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน สามารถแนะนำฐานเรียนรู้ สถานที่สำคัญ และอาคารเรียนต่างๆของคณะผลิตฯได้ดี โดยกิจกรรมนี้จะเพาะบ่มจิตสำนึกอันดีในความรับผิดชอบต่อองค์กรคณะผลิตฯ ซึ่งนักศึกษาถือเป็นครอบครัวของคณะผลิตฯ จึงต้องฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง(ในฐานะนักศึกษาสังกัดคณะผลิตฯ) สังคม(สังคม สาขาวิชาต่างๆ ของคณะผลิตฯ) และสิ่งแวดล้อม (สถานที่สำคัญ ฐานเรียนรู้ของคณะผลิตฯ)

กิจกรรม 2 "พัฒนาสโมสรและชมรม เพาะบ่มมิตรไมตรี"
เป็นกิจกรรมที่นำนักศึกษาร่วมกันพัฒนาสโมสรและชมรมในสังกัด 6 ชมรม พร้อมจัดให้มีพระสงฆ์มารับบิณบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สวดมนต์แผ่เมตตาให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกที่ดี สร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมเทศนาสอนหลักธรรมที่ให้นักศึกษาสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในการเอาตัวรอดในยุคปัจจุบัน ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในด้านพัฒนาความเป็นผู้นำ รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองในสังคม ด้านการบ่มเพาะจิตสำนึกอันดีในความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมในการครองเรือน มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ อีกทั้งยังจัดเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ที่จะผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน Rordmap การพัฒนามหาวิทยาลัย GO Eco University และเป็นกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม อีกด้วย

ทั้ง 2 กิจกรรม มุ่งหวังส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนให้เป็นไปตามแผนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ในระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ (PDCA) ของการจัดโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 610 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   684 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   62000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 62000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรม 1 "รู้จัก รักคณะผลิตกรรมการเกษตร" วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 สถานที่ : อาคารเรียน ฟาร์มเกษตร ฐานเรียนรู้ คณะผลิตกรรมการเกษตร
/ ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ อาคารอำนวนยศสุข

กิจกรรมรู้จัก รักคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นกิจกรรมที่นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ และพื้นที่อาคารเรียน ฟาร์มต่างๆของคณะผลิตฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ว่าคณะผลิตฯ มีความเป็นมามีฐานเรียนรู้ และมีสถานที่สำคัญอะไรบ้าง
เมื่อนักศึกษาเกิดความเข้าใจในพันธกิจและพื้นที่ในความรับผิดชอบของคณะแล้ว จะก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน สามารถแนะนำฐานเรียนรู้ อาคารเรียนต่างๆ ของคณะผลิตฯได้ดี โดยกิจกรรมนี้จะเพาะบ่มจิตสำนึกอันดีในความรับผิดชอบต่อองค์กรคณะผลิตฯ ซึ่งนักศึกษาถือเป็นครอบครัวของคณะผลิตฯ จึงต้องฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง (ในฐานะนักศึกษาสังกัดคณะผลิตฯ) สังคม (สังคมแต่ละสาขาวิชาต่างๆ ของคณะผลิตฯ) และสิ่งแวดล้อม (สถานที่สำคัญ ฐานเรียนรู้ของคณะผลิตฯ) อีกทั้งนักศึกษาต้องได้รับการกล่อมเกลาจิตใจให้มีความเป็นกลาง มุ่งพัฒนาตนเอง ไม่ทำให้ตนเองตกต่ำ จนกระทั่งเรียนไม่จบและไม่มีอาชีพ
ที่สุจริตทำ งานกิจการนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จึงจัดบรรยายธรรม หัวข้อ “สุขทุกที่ที่มีธรรม” โดยพระพะยอมกัลยาโณ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ได้น้อมนำหลักธรรมะ ในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ(เลี้ยงชีพชอบ) ค้นหาสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข มีรายได้งอกเงย เป็นประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคม

ทุกกิจกรรม มุ่งหวังส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน ให้เป็นไปตามแผนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครบทั้ง 5 ด้าน ในระดับปริญญาตรี โดยผู้นำนักศึกษาจากทีมงานสโมสรนักศึกษา คณะผลิตฯ และ 6 ชมรมในสังกัด มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ (PDCA) ของการจัดโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ผลประเมินความสำเร็จของกิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 83.2 ข้อเสนอแนะการจัดโครงการครั้งต่อไป ได้แก่
1. ควรเปลี่ยนเวลาจัด เป็นเทอม 2 เพื่อให้นักศึกษาได้เว้นระยะการจัดกิจกรรมที่อัดแน่น ช่วงเดือนกันยายน
2. ควรเปลี่ยนสถานที่จัดบรรยายธรรม พระพะยอม เป็นห้องประชุมชั้น 1 เพื่อให้พระพะยอมและชาวบ้าน ผู้สูงอายุทั่วไป ได้เดินเข้าห้องประชุมอย่างสะดวกและปลอดภัย
3. ควรกำหนดให้พระพะยอม บรรยายธรรม 2 ชั่วโมง และร่วมทำกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ซึมซับประสบการณ์ที่ท่านถ่ายทอดได้อย่างเต็มที่
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล