กิจกรรม2 "พัฒนาสโมสรและชมรม เพาะบ่มมิตรไมตรี"(12740)

วันที่เริ่มต้น 01/09/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 01/09/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด สถานที่ : บริเวณรอบอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี และพื้นที่แต่ละชมรม จำนวน 6 ชมรม ของคณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมยังส่งผลถึงนักศึกษา อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของนักศึกษาที่จะต้านทานกับปัญหา ขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาวะของนักศึกษา รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาพื้นฐานด้านการพัฒนาการดำรงชีวิตของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ด้วยการมีน้ำใจมีความรักให้คนรอบข้าง รักสถาบัน มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม

คณะผลิตกรรมการเกษตร จึงจัดโครงการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรม 1 "รู้จัก รักคณะผลิตกรรมการเกษตร"
เป็นกิจกรรมที่นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ และพื้นที่อาคารเรียน ฟาร์มต่างๆของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ว่าคณะผลิตฯ มีความเป็นมา มีฐานเรียนรู้ และมีสถานที่สำคญอะไรบ้าง เมื่อนักศึกษาเกิดความเข้าใจในพันธกิจและพื้นที่ในความรับผิดชอบของคณะแล้ว จะก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน สามารถแนะนำฐานเรียนรู้ สถานที่สำคัญ และอาคารเรียนต่างๆของคณะผลิตฯได้ดี โดยกิจกรรมนี้จะเพาะบ่มจิตสำนึกอันดีในความรับผิดชอบต่อองค์กรคณะผลิตฯ ซึ่งนักศึกษาถือเป็นครอบครัวของคณะผลิตฯ จึงต้องฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง(ในฐานะนักศึกษาสังกัดคณะผลิตฯ) สังคม(สังคม สาขาวิชาต่างๆ ของคณะผลิตฯ) และสิ่งแวดล้อม (สถานที่สำคัญ ฐานเรียนรู้ของคณะผลิตฯ)

กิจกรรม 2 "พัฒนาสโมสรและชมรม เพาะบ่มมิตรไมตรี"
เป็นกิจกรรมที่นำนักศึกษาร่วมกันพัฒนาสโมสรและชมรมในสังกัด 6 ชมรม พร้อมจัดให้มีพระสงฆ์มารับบิณบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สวดมนต์แผ่เมตตาให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกที่ดี สร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมเทศนาสอนหลักธรรมที่ให้นักศึกษาสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในการเอาตัวรอดในยุคปัจจุบัน ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในด้านพัฒนาความเป็นผู้นำ รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองในสังคม ด้านการบ่มเพาะจิตสำนึกอันดีในความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมในการครองเรือน มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ อีกทั้งยังจัดเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ที่จะผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน Rordmap การพัฒนามหาวิทยาลัย GO Eco University และเป็นกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม อีกด้วย

ทั้ง 2 กิจกรรม มุ่งหวังส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนให้เป็นไปตามแผนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ในระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ (PDCA) ของการจัดโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 610 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   675 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   71000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 71000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรม 2 "พัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ " วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 สถานที่ : บริเวณรอบอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี และพื้นที่แต่ละชมรม จำนวน 6 ชมรม ของคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นกิจกรรมที่นำนักศึกษาร่วมกันพัฒนาสโมสรและชมรมในสังกัด 6 ชมรม และเตรียมพร้อมการจัดการแข่งขันทักษะเกษตร (วันที่ 2 กันยายน 2561) โดยช่วงเช้าให้นักศึกษาร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ให้แด่พระสงฆ์ 1,250 รูป มีการสวดมนต์แผ่เมตตาให้แก่นักศึกษา ณ ศูนย์กาญจนาภิเษก เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกที่ดี สร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมเทศนาสอนหลักธรรมที่ให้นักศึกษาสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในการเอาตัวรอดในยุคปัจจุบัน ช่วงสาย กิจกรรมให้ความรู้นักศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมใน ม.แม่โจ้
เวลา 09.00 น.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม (ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้) กล่าวให้โอวาทและบรรยายในเรื่องการแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมของนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 09.30 น. อาจารย์ ดร.พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธ์ (รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร) กล่าวให้โอวาทและบรรยายในเรื่อง การประกันคุณภาพในการศึกษาคืออะไร และเกี่ยวกับนักศึกษาอย่างไร 09.45 น. ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร) กล่าวให้โอวาทและบรรยายชี้แนะแนวทางให้นักศึกษาในการเรียงลำดับความสำคัญในด้านการเรียน การทำกิจกรรม ให้สำเร็จ และมีผลการเรียนที่ดี 10.00 น.คุณณภัทร แก่นสาร์ (นักวิชาการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ทำความเข้าใจกับนักศึกษา เรื่อง - ทำไมต้องกำหนดให้นักศึกษาต้องทำกิจกรรมและมีการให้ชั่วโมงกิจกรรม 11.00 น. อาจารย์ ดร.ปรมินตร์ นาระทะ และนางสาวอภิริยา นามวงศ์พรหม สโมสรนักศึกษา บรรยายในหัวข้อ ระบบโครงสร้างในการทำกิจกรรม ภายในคณะ ฯ และภายในชมรม 11.30 น. อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ และคุณอภิริยา นามวงศ์พรหม ทำความเข้าใจกับนักศึกษา เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการนำตนเองออกมาทำกิจกรรม ช่วงบ่ายหลังรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นักศึกษาพัฒนาชมรมและเตรียมสถานที่ในการจัดการแข่งขันทักษะเกษตร โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลและควบคุม และมีเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมที่ชมรมและไปดูการปฏิบัติงานการพัฒนาของแต่ละชมรม” ซึ่งกิจกรรมนี้ จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านพัฒนาความเป็นผู้นำ รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองในสังคม ด้านการบ่มเพาะจิตสำนึกอันดีในความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังจัดเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ที่จะผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน Rordmap การพัฒนามหาวิทยาลัย GO Eco University และเป็นกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม อีกด้วย ผลประเมินความสำเร็จของกิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 85.2 ข้อเสนอแนะการจัดโครงการครั้งต่อไป ได้แก่ 1. ควรเปลี่ยนเวลาจัด เป็นเทอม 2 เพื่อให้นักศึกษาได้เว้นระยะการจัดกิจกรรมที่อัดแน่น ช่วงเดือนกันยายน
2. ควรจัดเป็นประจำทุกปี และขอเน้นย้ำการเรียนเชิญ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมให้มาร่วมกิจกรรม ครบ ทุกชมรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษา และชี้แนะแนวทางในการทำกิจกรรมต่างๆ ในรอบปีให้ สำเร็จ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล