โครงการสานรัก สานสัมพันธ์ สภานักศึกษา 35 ปี
-
วันที่เริ่มต้น 27/01/2562 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 27/01/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ด้วยสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรที่มุ่งรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ของนักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาตลอดมา ตั้งแต่ ปี พ.ศ 2527-ปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 35 ปี ที่สมาชิกสภานักศึกษาทุกวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละปี มุ่งสร้างสรรค์และดำรงไว้ซึ่งกิจกรรมภายใต้วิสัยทัศน์สภานักศึกษาที่ว่า “เป็นองค์กรที่รักษาผลประโยชน์ของนักศึกษาเพื่อมุ่งสู่การทำงานที่มีคุณภาพ” และในโอกาสเดียวกัน ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดให้วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561 จึงเป็นโอกาสอันดี ที่ทำให้สมาชิกสภานักศึกษาในวาระนี้ ศิษย์เก่าสภานักศึกษา ตลอดจนบัณฑิตสภานักศึกษารวมตัวกัน
ด้วยเหตุนี้ ทางสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เห็นความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวาระครบรอบ 35 ปี สภานักศึกษา และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานด้านการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษา ระหว่างศิษย์เก่าสภานักศึกษา บัณฑิตสภานักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษาวาระปัจจุบัน เพื่อเรียนรู้ถึงปัญหา อุปสรรค ในการทำงานและนำมาปรับใช้ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจแก่สมาชิกสภานักศึกษาวาระปัจจุบันทำงานอย่างเสียสละเพื่อส่วนรวม ตลอดจนร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตสภานักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561 และยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าสภานักศึกษา บัณฑิตสภานักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษาวาระปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 90 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล