โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 19/05/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/05/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
การปัจฉิมนิเทศเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ที่แสดงถึงความห่วงใยระหว่างครูกับศิษย์และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ โดยวิธีการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ได้ทราบถึงวิธีการเลือกหางานทำที่ถูกใจและก้าวหน้า เทคนิคการประกอบอาชีพที่ทำให้ประสบความสำเร็จ คณะฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีคณะผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา , การบรรยายพิเศษเรื่อง ส่งเสริมการมีงานทำและแนะนำอาชีพ โดยวิทยากรจากสำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ , การบรรยายพิเศษเรื่อง แนวคิดของธุรกิจประกันชีวิตกับโลกปัจจุบัน โดยวิทยากรจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) , การแนะนำข้อมูลและบริการ ธนาคารกรุงเทพ พร้อมเพย์ (PrompPay) โดยวิทยากรจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) , การบรรยายพิเศษเรื่อง การแนะแนวด้านภาษาและการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยวิทยากรจาก เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 350 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล