โครงการเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ภาคเหนือ ประจำปี 2560

วันที่เริ่มต้น 11/02/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 11/02/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ภาคเหนือ เกิดจากความร่วมมือของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 5 สถาบันในภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมด้านการกีฬาของนักศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้วิชาการ การพบปะเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ จึงเห็นควรให้มีการนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ภาคเหนือ ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล