โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำนักศึกษาภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์
Inter' Go Green
วันที่เริ่มต้น 24/06/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 24/06/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความต้องการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม ความสามัคคีและการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะเศรษฐศาสตร์ จึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะดังกล่าวให้แก่นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่2 และ 3 โดยจะแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม เพื่อร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดวัด เช่น กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และวัดดอยแท่นพระ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 16.30 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล