โครงการ Seminar series on academic issues 2018 (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

วันที่เริ่มต้น 04/07/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 04/07/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
Seminar series on academic issues 2018 เป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ที่ต้องการเชื่อมโยงและลดช่องว่างระหว่างความรู้ของนักศึกษา กับ การเรียนรู้ในสถานการณ์ปัจจุบันก่อนที่นักศึกษาจะก้าวออกจากรั้วสถาบันการศึกษาสู่ชีวิตการทำงาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้ใหม่มาตอบสนองความต้องการของสังคมได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพนักศึกษาให้มีศักยภาพสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย มีสมรรถนะในระดับสากลและเป็นที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานในอนาคตได้
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการ “Seminar series on academic issues 2018” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี 2561 ซึ่งจะประกอบด้วย 1) กิจกรรมศึกษาดูงานบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 – 16.40 น. ณ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การลงทุนในตราสารหุ้น” โดย วิทยากรพิเศษ จากบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งนักศึกษาจะฝึกปฏิบัติจริงในการวิเคราะห์การลงทุนในหุ้นยุคดิจิทัลในปัจจุบันจากผู้เชี่ยวชาญ ประกอบรายวิชา ศร 431 การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน 2) กิจกรรมศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เศรษฐกิจและการเงินไทย ในยุค Digital Economy” โดย วิทยากรพิเศษ จากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ โดยนักศึกษาจะได้เกิดการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันได้ 3) กิจกรรมการสัมมนาพิเศษ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Fintech ประเทศไทยพร้อมแค่ไหน” โดย คุณสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร อดีตผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือ และนักวิชาการจากภาคสถาบันการเงินระดับชาติ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ติดตามสถานการณ์ในปัจจุบัน เกิดการเรียนรู้นอกชั้นเรียน และสามารถประยุกต์องค์ความรู้กับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ และ 4) กิจกรรมการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมงานประชุม The 7th International Conference on Asian Economic Development เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง ติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมตามกระแสทิศทางโลกในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นแนวทางในการหาหัวข้อการเรียนรู้อิสระ ประกอบรายวิชา ศศ498 การเรียนรู้อิสระ ในภาคการศึกษาต่อไปได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 136 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล