โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สำหรับผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาที่มีความพร้อม

วันที่เริ่มต้น 20/05/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/05/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ สำหรับผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาที่มีความพร้อม เป็นกิจกรรมเพื่อการเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะทั้งทางด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์แก่นักศึกษาที่กำลังเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560 โดยกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันประกอบกับการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังจากช่วงเวลาที่นักศึกษาเสร็จสิ้นการทำกิจกรรมโครงการ Int'l Econ Brain Booster Camp ในแต่ละวัน โดยกิจกรรมจะมีลักษณะที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกมต่างๆ หรือ เป็นฐานกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นการลดความกังวลของนักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร อีกทั้งยังเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันดีทั่วโลกว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากสำหรับทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การแพทย์ ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ และการท่องเที่ยว เพราะว่าภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาโลกแล้ว และในปี พ.ศ. 2560 ภาษาอังกฤษนี้จะมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับนักศึกษาไทย เนื่องจากประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (ASEAN community) ที่กำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างประชากรของประเทศในประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ อีกทั้งการเสริมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการคิดทางทางด้านคณิตศาสตร์ของนักศึกษา สามารถต่อยอดความรู้ในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ จากความสำคัญดังกล่าว ชมรมเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศจึงได้กำหนดจัดโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สำหรับผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาที่มีความพร้อม เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์รวมถึงทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ และเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ นักศึกษารุ่นน้องและคณาจารย์ โดยการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สำหรับผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาที่มีความพร้อม ขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ใต้ถุนอาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 9  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 64 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล