IE: Just Speak Angkriz
IE: Just Speak Angkriz
วันที่เริ่มต้น 01/09/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 02/09/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการ IE: Just Speak Angkriz เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะทั้งทางด้านภาษาอังกฤษที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมจะมีลักษณะที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกม และฐานกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นการลดความกังวลของนักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร อีกทั้งยังเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น และยังส่งผลให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นอีกด้วย เนื่องด้วยในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันดีทั่วโลกว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากสำหรับทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การแพทย์ ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ และการท่องเที่ยว เพราะว่าภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาโลกแล้ว และ ภาษาอังกฤษนี้จะมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับนักศึกษาไทย เนื่องจากประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (ASEAN community) ที่กำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างประชากรของประเทศในประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้นักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบคณะเศรษฐศาสตร์ด้วยการจัดเก็บขยะบริเวณคณะและคัดแยกขยะที่เกิดจากกิจกรรมหรืออาหารกลางวันตลอดจนอาหารว่าง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา และใช้วัสดุรีไซเคิลแทนวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดกิจกรรม ซึ่งจะเป็นการลดการใช้วัสดุและทรัพยากรลงได้
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะเน้น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ และการสร้างแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ตลอดจนกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้น สาขาวิชาจึงได้จัดโครงการ IE: Just Speak Angkriz ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 – 2 กันายายน 2561 ณ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีทีมวิทยากรจากสถาบันภาษา Just speak out เป็นวิทยากรในการสร้างเจตคติที่ดีให้แก่นักศึกษาในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 130 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล