โครงการ Inter Econ Go Green 2018

วันที่เริ่มต้น 29/08/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 29/08/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักคิดวิเคราะห์ นักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียว และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดวิสัยทัศน์คือ "เป็นผู้นำทางด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียว (Green Economics) ของประเทศ" ที่เน้นจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมถึงการบริหารองค์กร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการ “Inter Econ Go Green 2018” ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 – 17.30 น. ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาทดลองและสาธิตการปลูกข้าว เรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 130 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล