โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ “Inter Econ Tour 2018” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 10/03/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 14/03/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย มีสมรรถนะในระดับสากลและเป็นที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ “Inter Econ on Tour 2018” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2561 ณ 1) โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการทดลองส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ 9 ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2) World Bank Thailand องค์กรการเงินระหว่างประเทศที่มีบทบาทในการเป็นแหล่งเงินทุนและให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่สำคัญแก่ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก 3) Thai Fintech Association ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสร้าง FinTech Ecosystem ในประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมฟินเทคของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก ซึ่งจะประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาความรู้ การนำทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะการเรียนรู้นอกชั้นเรียนและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเองได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล