โครงการ Fit in your future 2018 (English for economist 2018)

วันที่เริ่มต้น 27/06/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 27/06/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการ Fit in your future 2018 เป็นโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจะมี 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) Talk to the future 2018 ในวันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เชิญวิทยากร คุณมหิดล นนท์พิพักตร์ ผู้จัดการฝ่ายการค้าวัตถุดิบ กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ บริษัทกรุงเทพ โปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) (เครือเจริญโภคภัณฑ์) มาบรรยายแก่นักศึกษาถึงคุณสมบัติองบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อให้นักศึกษานำไปพัฒนาและปรับปรุงตนเอง เตรียมความพร้อมสำหรับการออกไปทำงานในองค์กรต่างๆในอนาคต 2) กิจกรรม Suggestions for Improvement ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเริ่มเรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยจะมีการมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ AUN-QA การแนะแนวนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การแบ่งเวลาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3) กิจกรรม English for economist 2018 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในบรรยากาศที่สนุกสนาน
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม ความสามัคคีและการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ของนักศึกษา หลักสูตรวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการ “Fit in your future 2018” ในวันและเวลาดังกล่าว ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 192 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล