โครงการ Structuring Your Project Organize project, realize green

วันที่เริ่มต้น 18/01/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 18/01/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักคิดวิเคราะห์ นักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียว และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น สาขาวิชาจึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการ Structuring Your Project Organize project, realize green เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดงานสัมมนา โดยมีอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดสัมมนา การเขียนข้อเสนอโครงการ ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานสัมมนา และเทคนิคการพูดและการนำเสนอโครงการ ภายใต้การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานสัมมนาอย่างคุ้มค่าและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนวิธีการคัดแยกขยะ ซึ่งจะเป็นส่วนที่จะช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียว โดยได้เชิญ คุณนิษฐารักษ์ วสุวิชญะวรากร วิทยากรภายนอก และอาจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง EC 304 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 61 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล