โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Robustness in Econometrics

วันที่เริ่มต้น 11/01/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 11/01/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา การผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และการฝึกสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นั้น

ในการนี้ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ "นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ในยุคดิจิทัล (Digital Economy)"โดยภายใต้โครงการจะมีกิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมศึกษาดูงานและเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เศรษฐกิจและการเงินไทย ในยุค Digital Economy” โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และ 2) กิจกรรมการเข้าร่วมฟังการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "Robustness in Economics" ในวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทั้งสองกิจกรรมนี้มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและเสริมทักษะการเรียนรู้นอกชั้นเรียนของนักศึกษา ในรายวิชา ศศ 331 การเงินและการธนาคาร ศศ 217 เศรษฐศาสตร์มหภาค2 และ ศร 221การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ตลอดจนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับรายวิชาที่ศึกษา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจต่อบทเรียนและนำทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 62 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล