โครงการ Trips & Tricks for Microsoft Office

วันที่เริ่มต้น 01/02/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/05/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 เป็นหลักสูตรใหม่ที่มีการเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเป็นปีการศึกษาแรก นอกจากการจัดการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษแล้ว ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน อาทิเช่น โปรแกรมสำเร็จรูป ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะนักศึกษาเพื่อให้ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สาขาวิชาจึงได้จัดกิจกรรม Trips & Tricks for Microsoft Office เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน โดยเป็นการฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสหกิจศึกษาของนักศึกษา (จัดกิจกรรมจำนวน 12 ชั่วโมง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 70 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล