โครงการ English Day

วันที่เริ่มต้น 01/02/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/05/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 เป็นหลักสูตรใหม่ที่มีการเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเป็นปีการศึกษาแรก เนื่องจากการเรียนการสอนในสาขาวิชามีลักษณะเป็นแบบสองภาษา คือ การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา และการสอดแทรกการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษบางส่วนในบางรายวิชา สาขาวิชาจึงมีการจัดกิจกรรม English Day เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนให้แก่นักศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ระดับตั้งแต่ระดับที่ 1 – 3 เพื่อให้การพัฒนาทักษะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีลักษณะการดำเนินกิจกรรมอาทิตย์ละ 3 ชั่วโมง เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดภาคการศึกษา 2/2558)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 70 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล