โครงการรับนักศึกษาเชิงรุก 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่เริ่มต้น 29/10/2556 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 29/09/2558 เวลา 12:00
สถานที่จัด ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี(เทียบเข้าเรียน) ประจำปีการศึกษา 2558 ไปแล้วนั้น เพื่อการรับเข้านักศึกษาใหม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป
ดังนั้นงานบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงได้จัดโครงการแนะนแนวการศึกษาและหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   2 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล