โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่เริ่มต้น 23/01/2562 เวลา 12:30 วันที่สิ้นสุด 23/01/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ศูนย์กิจการนักศึกษา ชั้น4 อาคารอำนวย ยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานจัดหางาน ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาและกำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริมควา่มรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และป้องกันการใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้ายให้แก่นักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมตัวและพัฒนาตนเองพร้อมที่จะก้าวสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล