โครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่เริ่มต้น 17/12/2561 เวลา 18:00 วันที่สิ้นสุด 28/12/2561 เวลา 21:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การเสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัยให้กับนักศึกษาใหม่ เป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดำเนินการในทุกๆ ปี ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในระหว่างการดำรงสถานะเป็นนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง มีจิตสำนึกที่ดี สามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญของหลักการอยู่ร่วมกัน สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อนักศึกษาใหม่เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องทำหน้าที่ชี้แนะ แนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิต การปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เหมาะสม การพบปะ พูดคุย แนะนำ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งการตอบข้อซักถาม หรือไขข้อข้องใจให้กับนักศึกษาให้เกิดความกระจ่าง เข้าใจชัดเจน นักศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติตนในไปแนวทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้นักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการควบคุมดูแลความประพฤติ และภารกิจด้านการเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีวินัยที่ดี ปฏิบัติตนอันไม่ขัดต่อข้อบังคับ หรือประกาศมหาวิทยาลัย ไม่สร้างปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น รวมถึงสังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น งานวินัยและพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นนักศึกษาแม่โจ้ที่ดี รู้จักแบ่งปันสิ่งที่ดีงามสู่เพื่อนในสังคมมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   3800 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล