โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่1)

วันที่เริ่มต้น 26/12/2561 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 26/09/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ศูนย์กิจการนักศึกษา ชั้น4 อาคารอำนวย ยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในหลักสูตร 4-5 ปี และ 2 ปี เพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งในแต่ละปีการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดส่งนักศึกษาออกไปปฎิบัติงานในสถานประกอบการจนได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการรับเข้าทำงานจนถึงปัจจุบัน การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU ให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปีได้มีความมั่นใจในตนเองด้านบุคลิกภาพ การสื่อสาร และมารยาทในสังคมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน สร้างภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัย ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิต กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยงานจัดหางานได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล