โครงการฝึกอบรมด้านสหกิจศึกษา (ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า)

วันที่เริ่มต้น 30/10/2561 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 30/08/2561 เวลา 12:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน สหกิจศึกษา เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต อีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการหางานทำของบัณฑิต และได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิตในการับนักศึกษาปฎิบัติสหกิจศึกษาติดต่อกันเป็นประจำทุกภาคการศึกษาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จะออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ที่มีคุณภาพและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสหกิจศึกษาอย่างแท้จริง เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดีอันเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทักษะในการทำงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิตต่อการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล