นิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นและการเพาะพันธุ์ไม้ท้องถิ่น

วันที่เริ่มต้น 03/01/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตร และมีพันธกิจในการสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ที่เป็นศาสตร์ผสมผสานสอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นที่ ประกอบกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างผู้ที่มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และมีการเรียนการสอนด้านการสหกรณ์ รวมถึงด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่ครอบคลุมในหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการเกษตรที่เป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา เพื่อให้ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีความเข้าใจในในหลักการและพื้นฐานทางการเกษตรโดยผ่านการปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์ได้รับการจัดสรรพื้นที่ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัยสำหรับใช้เป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีการดำเนินโครงการในพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2558 ได้แก่ 1.โครงการการจัดตั้งพื้นที่เรียนรู้การผลิตทางการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะเศรษฐศาสตร์ 2.โครงการศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ และ 3.โครงการจัดตั้งพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การปลูกไม้ผล ได้แก่ มะม่วง ลำไย มะนาวและกล้วย การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ตลอดจนแปลงปลูกพืชผักสวนครัว ประกอบกับการให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และกรอบการสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวมีความต่อเนื่องและเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ที่เป็นศาสตร์ผสมผสานสอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นที่ ดังนั้นจึงมีความประสงค์จะดำเนินโครงการ รวบรวมพันธุ์ไม้พื้นถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ณ ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ โดยจะมีการดำเนินการสำรวจ และรวบรวมพันธุ์ไม้พื้นถิ่น โดยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และองค์กรชุมชน ท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ตลอดจนการเป็นแหล่งให้หน่วยงาน องค์กรท้องถิ่น และผู้สนใจ นำไปปลูกต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล