โครงการบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาชุมชน

วันที่เริ่มต้น 03/02/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 04/02/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบัน “สังคมไทย” โดยเฉพาะนักศึกษา และเยาวชนไทย ถูกกระแสแห่งวัตถุนิยมครอบงำจนทำให้ “ค่านิยม” อันดีงามของไทย ค่อย ๆ เลือนหายไปจากสังคมไทย ทั้งเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม” "จิตอาสา" "วัฒนธรรมอันดีงาม" ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของวิถีชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ความรู้และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักศึกษา ให้ได้มี “จิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย” เพื่อเป็น “ภูมิคุ้มกัน” ให้นักศึกษา ทั้งในครอบครัว สถานศึกษา สามารถเป็นเกราะป้องกันอย่างรู้เท่ารู้ทัน รู้กัน รู้แก้ได้ ตามสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทำให้สังคมแข็งแรง รวมเป็น “พลังแผ่นดิน” ช่วยกันกำจัดให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปจากสังคมไทยให้เป็น “สังคมน่าอยู่” อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นพลานุภาพของชาติสืบไป
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เล็งเห็นว่า การให้โอกาสนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในพิธีทางศาสนาและมีส่วนร่วมกับชุมชนในการทำงาน มีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมร่วมกัน มีกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน จะเป็นส่วนหนึ่งให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอันดีงาม ทำให้นักศึกษามีจิตอาสา และมีคุณธรรมจริยธรรม จึงได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฟังธรรม ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนพร้อมทั้งเรียนรู้วิถีชุมชนด้วย ณ วัดสิริมงคลบุญญาราม หมู่ที่11 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านชุมชนไร่สหกรณ์ เช่น การเรียนรู้ฐานวิถีชุมชน การบำเพ็ญประโยชน์และจัดสวนหย่อมในชุมชน ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 140 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล