โครงการ Open Mind for Achievement

วันที่เริ่มต้น 06/01/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/01/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากสภาพปัญหาสังคมปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีความสลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วไป หากประสบปัญหาต่างๆ แล้วไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพของปัญหาได้ ก็จะทำให้สภาพจิตในเสื่อมถอยลง เกิดความเครียดมากขึ้น ส่งผลกระทบไปถึงชีวิตประจำวัน ทำให้ไม่มีสมาธิ ทำงานบกพร่องและผิดพลาด ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ดังนั้น การจัดการกับความเครียดก็คือ การนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตประจำวันและชีวิตการเรียน เช่น อิทธิบาท 4 ธรรมะสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน สังคหวัตถุ 4 ธรรมะสำหรับการทำงานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Happy 8 Workplace ความสมดุลของการใช้ชีวิตและการทำงาน 8 ประการ ตามแนวทางของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือ 1. Happy Soul (คุณธรรม) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำของตน 2. Happy Heart (น้ำใจงาม) มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน 3. Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน และผู้ที่สามารถประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาได้ ก็จะสามารถเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้เข้มแข็งได้ พัฒนาสติปัญญาให้มีความรอบคอบ เมื่อพบปัญหาและอุปสรรค สามารถตั้งรับกับปัญหาได้ดีขึ้น ดังนั้นสาขาวิชาฯ ได้จัดโครงการ Open mind for achievement ขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 ณ ศูนย์วิปัสนาบ้านธารธรรม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 37 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล