โครงการเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 42

วันที่เริ่มต้น 11/01/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/02/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับองค์การนักศึกษาได้จัดกิจกรรมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ขึ้นในระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกัน คณะเศรษฐศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมด้านกีฬาของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักศึกษาได้พบปะเพื่อนในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ยังสร้างความสามัคคี และความภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง ดังนั้นคณะเศรษฐศาสตร์จึงได้กำหนดจัดโครงการเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ขึ้นในระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล