อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะสัมพันธ์เพื่อจุดประสงค์เฉพาะ : พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ "English for Economist"

วันที่เริ่มต้น 01/11/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลสำหรับการสื่อสารทั่วทุกประเทศ รวมถึงกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งได้รวมกลุ่มเป็น Asean Economics Community: AEC และกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารของสมาชิกในกลุ่มซึ่งรวมถึงประเทศไทย ภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารของประชากรโลก ประชากรกลุ่มประเทศ AEC และประชากรของประเทศไทย ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญของภาษาอังกฤษ จึงได้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อนึ่ง จากผลการทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2559 พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A1 เทียบเท่านักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference (CEFR, 2007) และนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ มีค่าเฉลี่ยสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ A1 และนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ A2 ซึ่งเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้ตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference (CEFR, 2007) นักศึกษาระดับปริญญาตรีความมีสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษในระดับ B2
ดังนั้น คณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดโครงการเสริมทักษะและเพิ่มขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้ง 3 วิทยาเขต ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างทัศนคติให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล และเรียนรู้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนเพิ่มขึ้น ตลอดจนให้มีการทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 9  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 6502 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล