กิจกรรมค่ายวายเท็น เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม "Pitching Camp" (YTEn2018)
Young Thai Environmentalist 2018 "Pitching Camp"
วันที่เริ่มต้น 02/09/2561 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 04/09/2561 เวลา 21:00
สถานที่จัด โรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ เพชรบุรี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในส่วนของภารกิจฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสวัสดิภาพสังคม เพื่อสร้างฐานความรู้ ความสามารถ ในการแก้ปัญหา การป้องกัน และการตอบปัญหาในอนาคต โดยการใช้ความรู้และข้อมูลจากงานวิจัยเป็นพลังสร้างภูมิคุ้มกันรับมือความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมและสร้างโอกาสใหม่จากทุนความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติในการพัฒนาประเทศ ผ่านการทำโครงการ "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเยาวชนเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายพลังเยาวชนตระหนักรู้" โดยใช้ชื่อกิจกรรมในโครงการ คือ Young Thai Environmentalist 2018 (YTEn2018) หรือวายเท็น เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 22  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล