โครงการอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561

วันที่เริ่มต้น 16/07/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 17/08/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ที่จะเพิ่มพูนศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและการสือสารของนักศึกษาชั้นปีที่4 โดยการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาด้านIT และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการวิจัย และเนื้อหาอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับทักษะการสือสารและเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่21 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นในวันอังคาร ของเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม เวลา 13.00-17.00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 9  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 82 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล