โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการ Startup "Basic for Startup"

วันที่เริ่มต้น 10/06/2560 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 12/06/2560 เวลา 21:00
สถานที่จัด โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สถาบันบุมเพาะวิสหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา (Entrepreneurship Education) กิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการ Startup "Basic for Startup"ในระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการเป็นผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจในเชิงปฏิบัติได้ รวมไปถึงให้นักศึกษาที่จบไปแล้วสามารถเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น และยังสามารถเลือกที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการได้เอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล