โครงการเสริมสร้างปรัชญาลูกแม่โจ้ รุ่นที่ 83 ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 18/06/2561 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 18/06/2561 เวลา 16:30
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5801101373   นางสาวอรพิณ   พะเก่พอ : พืชไร่ 5ชั่วโมง
5801126327   ภรณีนิภา   โมมีเพชร : วิทยาการสมุนไพร 5ชั่วโมง
5804101328   นายณัฐพล   ไชยเสือ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5804102352   นางสาวศิริมาศ   อินทร์แย้ม : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
5804106343   นายวัฒนพงษ์   ไชยวงศ์สาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
5805101332   นายธนพงษ์   วังทอง : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5808108321   วีรชน   แซ่กอ : การจัดการชุมชน 7ชั่วโมง
5809101326   นางสาวชัญญานุช   นนทวาสี : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5814102368   นางสาววิเวียน   คะศรีทอง : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
5901105383   นางสาวศศินิภา   ศรีสุข : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 9ชั่วโมง
5901105393   นางสาวสิรีธร   สุวรรณ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 7ชั่วโมง
5903104327   มณฑล   เมืองแก้ว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 7ชั่วโมง
5904101302   กฤตพิพัฒน์   พางาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7ชั่วโมง
5904101373   นายศุภชัย   คานจันทึก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101388   นางสาวเหมือนฝัน   สุพัฒนาภรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904102302   นางสาวกัญญาภัค   ฉางข้าวไชย : เทคโนโลยีชีวภาพ 5ชั่วโมง
5904102347   นางสาวอติกานต์   เพชรม่อม : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
5904102349   นางสาวอรจินดา   กานุมัด : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
5905101344   ธนิสรา   ปันกองงาม : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101352   นางสาวปาริฉัตร   กาวิล : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101353   นางสาวปีณฑิรา   ตาคำอิน : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101354   นางสาวผกาสินี   วิชัยปะ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905104403   อัษฎาวุฒิ   ปางค่า : การบริหารท้องถิ่น 7ชั่วโมง
5906101374   ธิติสุดา   ยังเกิด : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101385   นายนิติกร   หาญสกุล : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101410   นายปุเรนทร์ฉัตร   หวลคำ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 7ชั่วโมง
5906103341   นางสาวโชติกา   เสนาขันธ์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103454   นายวีระชัย   แพรศรี : บัญชี 5ชั่วโมง
5906104343   นางสาวญาณิศา   สราวิช : การเงิน 7ชั่วโมง
5907103305   เพ็ญพิชชา   เกิดทอง : การจัดการ 7ชั่วโมง
5908106336   ศุภกฤต   วรรณดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
5908107314   จิรภัทร   สุนทรชาติ : รัฐศาสตร์ 7ชั่วโมง
5908114325   ทศนาถ   ใจเขื่อน : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5909101374   รัตนพร   ลัญจกรกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101379   นางสาววรรณิดา   ราชนิยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
5909101380   นางสาววรี   เลาหตีรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101381   นางสาววัลคุ์วดี   จี้ปูคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101389   นางสาวสมิตา   พลอยเรียง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101397   ประภินวิชฬ์   ทาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
5910101319   ชญานี   ขันตี : การประมง 5ชั่วโมง
5910101330   นางสาวณัชชา   บุญดี : การประมง 5ชั่วโมง
5910101334   นางสาวณัฐริกา   คงถาวร : การประมง 5ชั่วโมง
5910101401   ศุภชัย   มีกิจเจริญยิ่ง : การประมง 5ชั่วโมง
5910101409   สหทร   ดิษฐวิเศษ : การประมง 5ชั่วโมง
5912101372   นายศุภฤกษ์   ใหม่จันทร์แดง : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5912102364   นางสาวภิรัญชญา   คำเสือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 7ชั่วโมง
5912102373   นางสาววันเพ็ญ   แซ่ย่าง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 5ชั่วโมง
5912102384   นางสาวศิริรัตน์   เกษศรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 5ชั่วโมง
5912102402   นางสาวอภัสรา   รักคล้าย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 5ชั่วโมง
5914101324   นางสาวนาวิกา   ปานรงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101367   นายวศิน   นิลกำแหง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 7ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 7ชั่วโมง
5915123393   นางสาวสุจิตรา   เต็มดี : พลังงานทดแทน 7ชั่วโมง
5918102343   นายปารเมศ   ไชยวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
6001102403   นางสาวปวีณา   อาจคำชัย : พืชสวน 7ชั่วโมง
6001113320   นครชัย   กันทะเอ้ย : ปฐพีศาสตร์ 5ชั่วโมง
6001113324   นางสาวพรสุดา   ดวงดี : ปฐพีศาสตร์ 5ชั่วโมง
6001113336   นางสาวศิรินาฎ   บุตรีสุวรรณ : ปฐพีศาสตร์ 5ชั่วโมง
6001124301   กนกวรรณ   สุปินชมภู : เกษตรเคมี 5ชั่วโมง
6001124303   นางสาวกานต์ธิดา   อินสม : เกษตรเคมี 5ชั่วโมง
6003102329   นันท์นภัส   ไชยสถาน : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6003104313   ณัฏฐพล   จันทร์แจ้งใจ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
6003104331   วศิณี   พุกไพร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
6003104332   วัณวิภา   วรรณขำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
6004101306   กริชชัย   ผลเจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
6004101342   ทะเลไทย   สิงวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
6004106353   อัญวีณ์   มงคลอัศวพงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ชั่วโมง
6005101336   ธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 7ชั่วโมง
6005101385   วีรพันธ์   ใจตั้ง : รัฐศาสตร์ 7ชั่วโมง
6006102493   วิไลพร   อุ่นคำ : การตลาด 5ชั่วโมง
6006103455   วริษา   ศิริดาพร : บัญชี 7ชั่วโมง
6006103482   สุจิตรา   ชุปวา : บัญชี 7ชั่วโมง
6006103484   สุตาภัทร   สว่างศรี : บัญชี 7ชั่วโมง
6006104418   สิราวรรณ   ตรีสุข : การเงิน 7ชั่วโมง
6006104426   สุรางคนา   แป้นกล่ำ : การเงิน 7ชั่วโมง
6006104439   อรุณประเสริฐ   ชูเดช : การเงิน 7ชั่วโมง
6006104446   เอมญิกา   ชมภู : การเงิน 7ชั่วโมง
6007104005   พิมพ์วิมล   สุวรรณวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106309   ทิวาวรรณ   ส่วนบุญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
6008106314   ปัตฐวี   พรหมมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106319   วชิรสร   บุตรศาสตร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
6008107307   จิตรกร   สุจิรังกุล : รัฐศาสตร์ 7ชั่วโมง
6008107314   ณพิชญ์   ลอยนอก : รัฐศาสตร์ 7ชั่วโมง
6008107334   ยุพารัตน์   สุวรรณกาศ : รัฐศาสตร์ 7ชั่วโมง
6008107350   อมรเทพ   สมใจ : รัฐศาสตร์ 7ชั่วโมง
6008109310   ชัชรินทร์   อาวาสพรม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
6008109316   ทศพล   บุญธิมา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
6008109320   บัญญวัต   พันธุ์วิเชียร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
6008109333   วุฒิพงศ์   ปั๋นริกัน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
6008109337   สิรวิชญ์   ไชยบัวแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
6009101369   วรรษวิมล   วุ่นวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
6009101373   วิภาพรรณ   คำสิม : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
6009101375   ศรสวรรค์   พรมขุนทด : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
6009101378   ศศิวิมล   คำภูษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
6012107349   อภิอัฑฒ์   อิ่มอ้วน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 9ชั่วโมง
6014101305   กฤษฏิ์   โชคพนารัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 7ชั่วโมง
6014101311   จิดาภา   ทองสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
6014101357   วณัฐพงศ์   พิทักษ์ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
6014101363   วีรภัทร   ท่างาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
6015123343   นัสลิน   เหลี่ยวตระกูล : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
6015123366   ภาสิณี   วงศกนิษฐ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
6015123368   ภิรมย์พร   ทองตะลุง : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
6015123372   เมรียา   ลาดปาละ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
6015123376   รัตวรรณ   เทพรักษา : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
6015123391   สุปรีญา   ผัดตุ่น : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
6018102305   เขมมิกา   เพ็งไทย : การสื่อสารดิจิทัล 5ชั่วโมง
6018102323   เติมตุน   พวงงาม : การสื่อสารดิจิทัล 5ชั่วโมง
6018102347   นางสาวเบญศิริ   ภูน้อย : การสื่อสารดิจิทัล 5ชั่วโมง
6018102378   อาทิตยา   จินดาวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 5ชั่วโมง
6019102514   นลธวัช   คำผัด : ภูมิสถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
6019102516   ปณิธาน   รังษี : ภูมิสถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
6019102527   สมโภชน์   สุขแปดริ้ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
6019102529   แสงธรรม   สระจันทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
6022101305   นายวนราช   ดารา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 5ชั่วโมง
6022101347   นางสาวธัญลักษณ์   คำลือ : สัตวศาสตร์ 5ชั่วโมง
6022101397   นางสาวมินตรา   ธาราสมบัติ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 5ชั่วโมง
6022101431   สิริกร   สุกสีใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 5ชั่วโมง
6022101432   สิริพงษ์   เสาร์แดน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 5ชั่วโมง
6022101449   อรนันท์   เพชรรัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 5ชั่วโมง
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเสริมสร้างปรัชญาลูกแม่โจ้ รุ่นที่ 83 ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ เพื่อเสริมสร้างปรัชญาและอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ให้แก่นักศึกษาใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล