โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ทำดีเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่เริ่มต้น 04/08/2561 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 04/08/2561 เวลา 16:30
สถานที่จัด มูลนิธิรักษ์รักดรุณี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5801102362   นายธนิน   แซ่ม้า : พืชสวน (พืชผัก) 9ชั่วโมง
5806101340   นายเจริญ   แซ่ท้าว : การจัดการ 9ชั่วโมง
5809101333   นางสาวดวงใจ   ก้องพนาไพรสณฑ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5809101341   นางสาวนพวรรณ   ชื่นนางชี : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5809101403   นางสาวอัมพร   นายหว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5814102308   นางสาวกัลยา   เพชรศิลาชัย : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
5814102328   นางสาวโชติกา   แซ่จาง : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
5901105369   นางสาวมะลิลา   แสงท้าว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 9ชั่วโมง
5901113316   นายทินกร   กูลสวัสดิ์มงคล : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
5901124322   นายมนัส   แซ่ม้า : เกษตรเคมี 9ชั่วโมง
5901124326   นายวิเชียร   พานผ่องเจริญ : เกษตรเคมี 9ชั่วโมง
5903102357   นางสาวอุทธิยา   แซ่ย่าง : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
5904101315   นางสาวฐิติพร   แซ่เติ๋น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
5905101394   นายสิทธิพงศ์   วงศ์ศิริภัคดีกุล : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5906101494   นายอภิสิทธิ์   แซ่ย้าง : การจัดการ 9ชั่วโมง
5906102396   นางสาวธิติยา   เทิดไพรพนาวัลย์ : การตลาด 9ชั่วโมง
5906102470   นางสาวเมธาวี   ถวัลย์พงศ์สกุล : การตลาด 9ชั่วโมง
5906102495   นางสาววลัยพร   แซ่เท้า : การตลาด 9ชั่วโมง
5906103458   นางสาวศิราวรรณ   ชัยประสิทธิ์กุล : บัญชี 9ชั่วโมง
5912102373   นางสาววันเพ็ญ   แซ่ย่าง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 9ชั่วโมง
5914102302   นายกุศล   รักแสงสว่าง : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ทำดีเพื่อสังคม ปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในชมรมและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ มูลนิธิรักษ์รักดรุณี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 26 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   26 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล