โครงการการแสดงดนตรีและขับร้องประสานเสียงของชมรม Camerata Maejo Choir "กิจกรรมการแสดงหลังสงรานต์"

วันที่เริ่มต้น 28/04/2560 เวลา 16:00 วันที่สิ้นสุด 28/04/2560 เวลา 20:00
สถานที่จัด อาคารประเสริฐ น นคร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรม Camerata Maejo Choir
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5814102308   นางสาวกัลยา   เพชรศิลาชัย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102323   นายฉัตรชัย   เจริญผล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102328   นางสาวโชติกา   แซ่จาง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102333   นางสาวทัศนันทน์   ขำบ้านหลวง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102335   นายธนพล   ชำนาญนา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102336   นางสาวธัญจิรา   แสงสว่าง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102340   นายนอร์ริน พีร์   ไชยวุฒิมงคล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102374   นายสมหวัง   มาเยอะ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102381   นายสุริยันต์   ธรรมสัตย์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102307   นางสาวจิราภรณ์   นิลน้ำเพชร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102362   นางสาวสิริขวัญ   พรหมพระจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
ชมรม Camerata Maejo Choir ได้จัดโครงการ การแสดงหลังสงกรานต์ ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้อง 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อส่งเสริมดนตรีสากลและการร้องเพลงประสานเสียง ให้นักศึกษาได้แสดงทักษะความสามารถในด้านดนตรี และเพื่อให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายจากความเครียดในการเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล