โครงการเชิญ Visiting Professor บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 12/02/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/02/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและเพื่อเป็นการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการ และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะภาษาแก่นักศึกษา ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์, นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ และผู้ที่สนใจ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ สาขาวิชาฯ จึงได้จัด “โครงการเชิญ Visiting Professor บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560” ขึ้น โดยเชิญวิทยากรชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
1. Professor Dr. Lee, Tzong-Ru (Jiun-Shen) จาก Department of Marketing, National Chung Hsing University, Taichung 401, Taiwan. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ " New Internet Marketing Concept: An Application of CCB Model" ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาอื่นที่สนใจ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องเรียนเศรษฐบัณฑิต 1 (EC 408) ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์

2. Mr.Michael Fu, Chief Operating Officer. จาก VitalWellspring Education Pte. Ltd. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ " New Global Business and Marketing Concept: An Experience Sharing from Start up to Success of VitalWellspring" ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และนักศึกษาที่สนใจ ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ (EC 304) ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 -15.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 196 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล