โครงการแยกขยะลดมลภาวะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

วันที่เริ่มต้น 01/09/2561 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 01/09/2561 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สังกัด กองกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการแยกขยะลดมลภาวะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ในวันที่ 1 กันยายน 2561 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกขยะแก่ นักศึกษาที่อาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาที่มาใช้บริการโรงอาหารเทิดกสิกรเพื่อจะได้นำไปบูรณาการต่อยอด และใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองต่อไป มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 700 คน ซึ่งถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   700 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   30000 บาท
มูลค่ารายรับ   30000 บาท
ค่าใช้จ่าย 30000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   30000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ตามที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สังกัด กองกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการแยกขยะลดมลภาวะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ในวันที่ 1 กันยายน 2561 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกขยะแก่ นักศึกษาที่อาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาที่มาใช้บริการโรงอาหารเทิดกสิกรเพื่อจะได้นำไปบูรณาการต่อยอด และใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองต่อไป มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 700 คน ซึ่งถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล